Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko ds. pomocy społecznej została wybrana
Pani Dorota Nowakowska zam. Potęgowo

Więcej informacji w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na „prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 – na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
-w wieku do 18. roku życia,
-w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
-bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, tel. 598115114 wew. 40

Mobilny Punkt Informacyjny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuję, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 21.12.2018r. spełniają następujący kandydaci:

1. Magdalena Pieniak zam. Darżyno
2. Dorota Nowakowska zam. Potęgowo
3. Katarzyna Eron zam. Grąbkowo
4. Anna Cheba zam. Dąbrówno
5. Wiesława Reikowska zam. Potęgowo
6. Roksana Potyńska zam. Szczypkowice
7. Beata Francuz zam. Potegowo