Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie w miejscu ich zamieszkania – na terenie gminy Potęgowo (szczegóły w zapytaniu cenowym).

Odpowiednio wypełniony formularz zapytania cenowego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 12 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie w miejscu ich zamieszkania” do dnia 13.12.2016. do godz. 1200 .

O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty na wyżej podany adres. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.