W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

  • DORADZTWO ZAWODOWE połączone z przygotowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, 2 spotkania indywidualne x 2 godz.

  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- indywidualne spotkania z psychologiem dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, 2 spotkania indywidualne x 2 godz.

  • POŚREDNICTWO PRACY– na każdym etapie realizacji IPD uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy

  • WARSZTATY W ZAKRESIE TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – mające na celu nabycie lub wzrost umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, 5 spotkań grupowych x 4 godz.

  • SZKOLENIA W ZAKRESIE NABYWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (CYFROWYCH) – mające na celu nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, tj. kompetencji cyfrowych, 8 spotkań grupowych x 6 godz., stypendium szkoleniowe

  • SZKOLENIA PROWADZĄCE DO PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH/RYNKOWYCH – mające na celu nabycie, podwyższanie lub dostosowywanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP, 12 spotkań grupowych x 8 godz., stypendium szkoleniowe

  • STAŻE ZAWODOWE – średnio ok. 160 godz./m-c przez 3 miesiące, 5 razy w tygodniu po 8 godz., stypendium stażowe. Celem zadania jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2018

KONTAKT:

,,Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński

e-mail: azymutnazatrudnienie@terra-szkolenia.pl

tel: 699 670 246