Od 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255) .

Regulacja ta dotyczy dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012r. Na dzieci urodzone przed tą datą o zapomogę można starać się na dotychczasowych zasadach tj. bez względu na posiadane dochody. Ta sama reguła dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego. Jeżeli dziecko zostało objęte opieką albo zostało przysposobione przed 1 stycznia 2013 r., nie obowiązuje kryterium dochodowe.