Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk

KOMUNIKAT 2

PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii(Dz.U.2020 r., poz. 491),
- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności(Dz.U. 2020 r., poz. 534)a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:


1.Od dnia 16 marca 2020r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów
Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki.
2.Od dnia 30.03.2020 r. wznawia się posiedzenia składów orzekającychz zastrzeżeniem orzekania bez udziału osób zainteresowanych na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
3.Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą za pomocą poczty polskiej i/lub telefonicznie w uzasadnionych przypadkach.
4.Wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej osób uprawnionych.
5.Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.
6.Osoby zainteresowane chcący złożyć:
- wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- odwołania od orzeczeń,
- wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
- uzupełnianie braków formalnych we wnioskach

wykonywali obowiązek listownie za pośrednictwem poczty.
Uprasza się jednocześnie o podawanie dodatkowych informacji kontaktowych:
nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

7.Uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej:
pzdsoon@vp.pllub platformy e-PUAP.
8.Wszystkie sprawy, zapytania i podania należy przedkładaćza pośrednictwem poczty na adres:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,pocztą elektroniczną:pzdsoon@vp.pllub ePUAP (informacje dostępne pod adresem: bip.zoon.slupsk.pl)
9.Powiatowy Zespół doSpraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowychtj. 7:30 –15:30.Numery telefonów:59 842 08 95,59 842 69 63, 59 840 20 98

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń. 

                                                                                                           Z uszanowaniem
                                                                                                           Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
                                                                                                           do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
                                                                                                            w Słupsku.