Wójt Gminy Potęgowo informuje, że zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy Potęgowo, istnieje możliwość załatwienia sprawy podczas wizyty w Urzędzie, GOPS i ZUP ZB w zakresie następujących spraw:

ewidencja ludności i dowody osobiste     59 8454984, 59 8454988

pomoc społeczna                                                          59 811 5114

usługi komunalne                                                          59 8115073

decyzje o warunkach zabudowy                                  59 81524 33

decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego                                         59 8416941

decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji                       59 8454999

decyzje zezwalające na wycinkę
drzew i krzewów                                                          59 8454987

Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Interesanci wchodzący do Urzędu, GOPS-u i ZUP-u w celu załatwienia sprawy, obowiązani są do:

- zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki

- dezynfekcji rąk

- poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury

- podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań

Zalecamy przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną poprzez ePUAP, EMPATIA, lub emailem: Urząd Gminy - sekretariat@potegowo.pl, GOPS – gops@gopspotegowo.pl, ZUP – zupzb@wp.pl .