TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA „DOBRY START (300+)”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 28 i § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 poz. 1061 z późn. zm.):

  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r.

  • wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2020r., pozostawia się bez rozpatrzenia

  • ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie późnej niż do dnia 30 września 2020r.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłana z następującego adresu poczty elektronicznej GOPS Potęgowo: dobrystart@gopspotegowo.pl


Prosimy nie odpowiadać na otrzymanego maila, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start.