Min ri polityki społecznej do AOON Gmina potęgowo herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie w 2021 roku realizował resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przyznał usługę asystenta na podstawie - karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021. Wsparciem została objęta 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnik programu nie płacił za usługi asystenta.

Usługi asystenta w szczególności polegała na pomocy:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Wywiązując się z obowiązku wynikającego z podpisanej umowy, tutejszy Ośrodek w dniu 13.01.2022r. przesłał do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku zestawienie z realizacji Programu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Programu. Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie w kwocie 16 702,50 zł - wsparcie finansowe wykorzystano w ponad 96,5 %, tj. w kwocie 16 112,11 zł.