Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, może ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wniosek, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie w godzinach pracy Ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59/8115114.