Ogłoszenia

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2018r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2017 poz. 1952 z późn. zm.)

 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2018r.

 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2018r.

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2018r.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci( Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm):

 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2018r.

 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2018r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA „DOBRY START (300+)”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 28 i § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 poz. 1061):

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r.

 • wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018r., pozostawia się bez rozpatrzenia

 • ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie późnej niż do dnia 30 września 2018r.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, reprezentowany przez Iwonę Gierke – Kierownika, tel. 59/8115114, e-mail: gops@gopspotegowo.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie jest Agata Ordak-Król, e-mail: ido@gopspotegowo.pl
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przetwarza dane osobowe w celu wykonywania działalności statutowej - zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a – e Rozporządzenia RODO.
 4. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora

  są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłaniu ich innemu administratorowi,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania,

  a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości załatwienia konkretnej sprawy.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane między innymi następującym grupom odbiorców danych: jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, organizacje pozarządowe, banki, operator pocztowy, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania i obsługi informatycznej, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Ośrodka.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Lekarze oraz studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

w ramach akcji

BIAŁA SOBOTA

 

30 czrwca 2018r. od godz. 10:00- 17:00

Szkoła Podstawowa w Potęgowie

 

Więcej informacji w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Biała sobota.odt)Biała sobota.odt[ ]8094 kB