Ogłoszenia

Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS” zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Kultura - Interwencje 2015 pt.: „Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym”.

W ramach projektu na stronie internetowej www.glusitv.pl udostępnionych zostało 6 filmów w języku migowym przedstawiających wycieczki po wybranych przez osoby niesłyszące muzeach. W czasie plebiscytu internetowego niesłyszący wybrali następujące muzea:
- Muzeum Okręgowe w Tarnowie,
- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau – Oświęcim,
- Muzeum Narodowe w Warszawie,
- Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Poniżej zamieszczamy linki pod którymi dostępne są zrealizowane filmy.

 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau – Oświęcim:

 http://glusitv.pl/cnk/zwiedzanie-panstwowego-muzeum-auschwitz-birkenau-w-oswiecimiu-czesc-i/

 http://glusitv.pl/cnk/zwiedzanie-panstwowego-muzeum-auschwitz-birkenau-w-oswiecimiu-czesc-ii/

 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie:

 http://glusitv.pl/cnk/zwiedzanie-muzeum-okregowego-w-tarnowie/

 

Muzeum Narodowe w Warszawie:

 http://glusitv.pl/cnk/zwiedzanie-muzeum-narodowego-w-warszawie-czesc-i/

 http://glusitv.pl/cnk/zwiedzanie-muzeum-narodowego-w-warszawie-czesc-ii/

 

Muzeum Powstania Warszawskiego:

 http://glusitv.pl/cnk/zwiedzanie-muzeum-powstania-warszawskiego-w-warszawie/

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), od 1 listopada 2015r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2017 r. - 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

od dnia 1 listopada 2017r. - 754,00 zł na osobę w rodzinie lub 844,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego będą wynosić:

 

Od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r.:

 • 89,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 118,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 129,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 185,00 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • 90,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • 80,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 100,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 105,00 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • 63,00 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2017r.

 • 95,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 18 roku życia;
 • 193,00 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • 95,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • 90,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 113,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 69,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Od dnia 1 listopada 2017r.:

 • 100,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 130,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 140,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 200,00 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 400,00 zł na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • 100,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • 100,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 120,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 120,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 75,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość:

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1.000,00 zł na jedno dziecko;
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł;
 • dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie,
 • dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;
 • zasiłku pielęgnacyjnego - 153,00 zł miesięcznie;
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520,00 zł miesięcznie;
 • zasiłku dla opiekuna - 520,00 zł miesięcznie.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurnych specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Informujemy, iż została uruchomiona nowa wersja Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP) – oficjalnego internetowego serwisu z ogłoszeniami o pracę, prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualna wersja CBOP zawiera dwie zakładki:

 • Oferty pracy, staży i praktyk, gdzie użytkownicy mogą przeglądać oferty pracy, łatwo znaleźć staż lub kurs zawodowy;
 • Kalendarz targów, giełd i szkoleń, w którym znajdują się informacje o wydarzeniach organizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej: www.oferty.praca.gov.pl

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Słupsku i powiecie słupskim.

Załączniki:
Pobierz plik (informator_aktualizacja.pdf)informator_aktualizacja.pdf[ ]267 kB