Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i środków trwałych ( na zastępstwo)

Więcej informacji w załączniku.

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 04.06.2019r. spełniają następujący kandydaci:

1. Marta Lutz zam. Mikorowo

       Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż nie wpłynęły do tutejszego  Ośrodka  żadne  dokumenty  aplikacyjne na  w/w  stanowisko.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie przypomina , iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 01.08.2019r. , a przypadku wniosków elektronicznych – od dnia 01.07.2019r .
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz.U. z 2019r. poz. 670 z późn. zmian.) :
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2019 r. nastąpi do dnia 31 października 2019 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2019 roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2019roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku,

-w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do ostatniego dnia lutego 2020 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 28 i § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 poz. 1061):

  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r.

  • wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2019r., pozostawia się bez rozpatrzenia

  • ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie późnej niż do dnia 30 września 2019r.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłana z następującego adresu poczty elektronicznej GOPS Potęgowo: info@gopspotegowo.pl


Prosimy nie odpowiadać na otrzymanego maila, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start.