Ogłoszenia

GKRPA

 

 

PORADY TELEFONICZNE PUNKTU  

 KONSULTACYJNEGO GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

 

Z powodu stanu epidemii, Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie jest nieczynny w  związku z tym zachęcamy do korzystania z pomocy i porad telefonicznych.

Terapeuta uzależnień będzie dostępny pod numerem telefonu 603 796 211 w terminach:

  • 5 czerwca 2021r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
  • 9 czerwca 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;
  • 3 lipca 2021r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
  • 7 lipca 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;
  • 7 sierpnia 2021r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
  • 11 sierpnia 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30.

Porady i pomoc w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,
  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną  pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

Kon plakat

Dzień otwarty plakat 2021

MINIST                                                    gmina Potegowo

 

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 16.702,50 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez usługi asystenta.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma także ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz stymulować osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności, przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. przez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. Wsparciem zostanie objęta 1 osoba z niepełnosprawnością, przez okres 6 miesięcy, w wymiarze 60 godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

 

 MINIST                                 gmina Potegowo

 

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 16.983 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy w formie  usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu zyskają czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Opieka wytchnieniowa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. W formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej wsparciem zostanie objętych 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, w  wymiarze 185 godzin każdy (w okresie realizacji programu). Usługa  opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.