Bez kategorii

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w POTĘGOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niezgodna

Wyłączenia

 • niezgodna

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Gierke.
 • E-mail: kierownik@gopspotegowo.pl
 • Telefon: 598115114

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie
 • Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie
  ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo
 • E-mail: gops@gopspotegowo.pl
 • Telefon: 59 8115 588

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Struktura stanowisk i liczba etatów:

L. p.

Stanowiska kierownicze (symbol)

Komórki organizacyjne

Stanowiska (symbol)

Wymiar etatów

1.

Kierownik (GI)

1,0

2.

Gł. Księgowy (OA)

1,0

Zespół ds. finansowo-pracowniczych

3.

ds. księgowości budżetowej i środków trwałych (SA)

1,0

4  

ds.pracowniczych (TM)

 1,0

5.

ds. pomocy społecznej (ND)

1,0

Zespół ds. świadczeń

6.

ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych (NE, SW,.PJ)

3,0

7.

ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych (MW)

1,0

Zespół ds. pomocy środowiskowej

8.

Specjalista pracy socjalnej(MD, )

1,0

9.

Pracownik socjalny (MM, WB RM)

3

Samodzielne stanowiska

10.

Ds. organizacyjnych (GA)

1,0

11.

Asystent rodziny

1,0

12.

Psycholog

0,5

13.


14.

 


 


Opiekun – usługi opiekuńcze


Kierowca

2,0


0,5

Razem

18,0

Karta Dużej Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przyjmuje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z późn. zm.).

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

 

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i jest na bieżąco aktualizowany. 

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4  cyt. powyżej ustawy;
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Karta potwierdza uprawnienia i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 cyt. ustawy, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 cyt. ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1.  w przypadku rodzica -  oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2.  w przypadku małżonka rodzica –  akt małżeństwa;
 3.  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia -  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4.  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5.  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępcze lub rodzinnym domu dziecka.

Wiosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_o_przyznanie_Karty_Du%C5%BCej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf/3d4e376c-c7ea-db54-490c-d86e789901ba

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_dotycz%C4%85ce_w%C5%82adzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf/154639c7-eb35-510b-db69-57b35ff782c9

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/1O%C5%9Bwiadczenie_o_planowanym_terminie_uko%C5%84czenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wy%C5%BCszej_-_ZKDR-01.pdf/1ac46347-ba64-932b-5361-e76b8515f779

Informacja o osobach które mogą wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Informacja_o_osobach_mog%C4%85cych_wy%C5%9Bwietla%C4%87_Kart%C4%99_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04.pdf/5c3035f5-b8db-1fd1-3bde-02de59a2d772

Objaśnienia do wniosku

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Obja%C5%9Bnienia_do_wniosku1.doc/fbdb6760-45ce-6c7a-78fc-e76258529bb3

 

Kierownik

Iwona Gierke

pok. nr 11, tel. 59/8115114 wew. 35,

e-mail: kierownik@gopspotegowo.pl 

Gł. księgowy

Henryka Radoń w zastępstwie za Agatę Ordak - Król 

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 45

e-mail: henrykaradon@gopspotegowo.pl


Sprawy pracownicze

Milena Tyborczyk - samodzielny referent ds. pracowniczych

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 32

e-mail: milenatyborczyk@gopspotegowo.pl


 Pomoc społeczna

Małgorzata Różańska - pracownik socjalny

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 39

e-mail: malgorzatarozanska@gopspotegowo.pl

Dorota Malek -starszy specjalista pracy socjalnej

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 34

e-mail: dorotamalek@gopspotegowo.pl 

Alina Woźniak-Jakobs - pracownik socjalny w zastępstwie za Bogusławę Woźniak – pracownika socjalnego

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 44

e-mail: alinawozniak-jakobs@gopspotegowo.pl

Monika Małecka–  pracownik socjalny

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 37

e-mail: monikamalecka@gopspotegowo.pl

 

Justyna Oszmaniec -ref.ds. księgowosci budżetowej i środków trwałych w zastępstwie za

Annę Suder – inspektora ds. księgowości budżetowej

i środków trwałych

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 45

e-mail: justynaoszmaniec@gopspotegowo.pl

 

                                                            Dorota Nowakowska - starszy  ref. ds. pomocy społecznej

                                                                       pok. nr 12 tel.59/8115114 wew. 45

                                                                         e-mail: dorotanowakowska@gopspotegowo.pl                                               

Alicja Gano – samodzielny referent ds. organizacyjnych

pok. nr 10, tel. 59/8115114 wew. 40

e-mail: alicjagano@gopspotegowo.pl

 


                                        Paulina Princ - psycholog w zastępstwie za Natalię Milcarz - psychologa

                                                            pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew.44

 


                                                                       Usługi opiekuńcze

 

                                                                Iwona Nowicka –  opiekun

                                                                      Renata Parszewska - opiekun


Świadczenia rodzinne i wychowawcze

 

Ewa Nosko - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/ 8115114 wew. 42

e-mail: ewanosko@gopspotegowo.pl

Weronika Sajnóg - Samodzielny referent ds. świadczeń  rodzinnych i wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/ 8115114 wew. 41

e-mail: weronikasajnog@gopspotegowo.pl

Jagoda Podlewska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 33

                                                           e-mail: jagodapodlewska@gopspotegowo.pl

  


 Fundusz alimentacyjny

i stypendia szkolne

Wioletta Maniak – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych

pok. nr 11 tel. 59/8115114 wew. 41

e-mail: wiolettamaniak@gopspotegowo.pl


 

Asystent rodziny

                                                                     mgr Jolanta Maciejczyk    

                                                                    pok. nr 13, tel. 59/8115114   wew.44       

 


 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1952 późn. zm.)

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2018 poz. 1497)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1466)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234) 

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2096)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004.r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz.1510 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1778 z późn. zm.)

 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017r. poz. 2092 z późn. zm.)