Projekty

      listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

W Gminie Potęgowo w miesiącu wrześniu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

W dniu 26.09.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach omówili podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyli również ćwiczenia z opatrywania ran i udzielania pierwszej pomocy.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 25.09.2019r. W trakcie warsztatów poznali podstawy autoprezentacji i podnoszenia własnej aktywności. Odbyli również ćwiczenia dotyczące zasad autoprezentacji i wdrożenia ich do życia codziennego.

Oba spotkania były okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

 

            srebrna sieć4srebrna sieć 1srebrna sieć 5                               srebrna sieć 2                              srebrna sieć 6

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

Konkurs „Srebrne Serce”

 

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie oraz Opiekun Wolontariatu, działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, zapraszają do udziału w Konkursie „Srebrne Serce”.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkująca teren Gminy Potęgowo i wyróżniająca się szczególną aktywnością i zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów (za ich zgodą) są: pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty publiczne, jednostki prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, inne podmioty działające w sferze społecznej.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 11 oraz na stronach internetowych: www.gopspotegowo.pl oraz www.potegowo.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 11 – do dnia 8.11.2019r. do godz. 15.30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Srebrne Serce”. Za dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Komisja konkursowa do dnia 30.11.2019r. dokona oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru trzech laureatów, którzy zostaną nagrodzeni w formie karty upominkowej oraz okolicznościową statuetką
i dyplomem. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas spotkania wigilijnego organizowanego w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie w m-cu grudniu 2019r.

Konkurs odbywa się w projekcie „Srebrna Sieć”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziały w Konkursie!

 


 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy.docx[ ]92 kB
Pobierz plik (Regulamin Konkursu.odt)Regulamin Konkursu.odt[ ]113 kB

 z nową energią. listownik.jpg

 

Na terenie Gminy Potęgowo trwa realizacja projektu  napisanego w partnerstwie przez AdsMedia Waldemar Hynda i Gminę Potęgowo, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji projektu "Z nową energią" uczestnicy odbyli spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem. Wszystkie osoby pozytywnie przeszły badania lekarskie medycyny pracy. Każdy dostał ubrania robocze oraz został ubezpieczony od NNW w trakcie trwania projektu.Trzy osoby ukończyły szkolenia zawodowe i pozytywnie zdały egzaminy certyfikujace: stylistka paznokci, pomocnik piekarza, pierwsza pomoc przedmedyczna, specjalistka ds.promocji. Aktualnie są na 3-miesięcznym stażu zawodowym. Dwie osoby ukończyły kurs na prawo jazdy kat. C, zdały egzamin wewnętrzny i czekają na egzamin państwowy. Wszyscy uczestnicy projektu mają wsparcie pośrednika pracy. Otrzymują zwrot kosztów dojazdu na staż.

W gminie Potęgowo w miesiącu czerwcu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

W dniu 25.06.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się seniorzy, którzy w trakcie warsztatów omówili podstawy identyfikowania objawów stresu oraz sposoby radzenia sobie nim. Ćwiczyli również zachowania relaksacyjne.

Natomiast w dniu 26.06.2019r. odbyły się warsztaty dla opiekunów faktycznych. Tematyka spotkania obejmowała teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

                                     gopspotegowo.pl 2      gopspotegowo.pl6

                         IMG 20190625 101346          gopspotegowo.pl 4         gopspotegowo.pl5  

realizacja projektu

Realizacja projektu „Srebrna sieć”

 

W miesiącu kwietniu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i
opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 26.04.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie faktyczni, którzy na zajęciach omówili podstawowe jednostki chorobowe w życiu senioralnym (cz.2). Odbyli również ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób otępiennych i różnych zaburzeń.

Seniorzy spotkali się natomiast w dniu 25.04.2019r. W trakcie warsztatów rozmawiali o podstawach komunikacji międzyludzkiej w kontekście usługi opiekuńczej. Odbyli ćwiczenia jak rozpoznawać gesty, mimikę oraz poznali zasady komunikacji w wieku senioralnym.

W miesiącu lutym 2019r. odbyły się warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 27.02.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie faktyczni, biorący udział w projekcie. Na zajęciach zajęli się omawianiem podstawowych jednostek chorobowych w życiu senioralnym. Odbyli również ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób otępiennych i różnych zaburzeń.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 28.02.2019r. W trakcie warsztatów rozmawiali o rozpoznawaniu i zastosowaniu zachowań asertywnych, stawianiu i poszanowaniu granic. Odbyli również ćwiczenia jak radzić sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowaniem komplementów, krytyką, nauką różnicowania krytyki konstrukcyjnej od destrukcyjnej, identyfikowaniem zachowań manipulacyjnych.

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

Na terenie Gminy Potęgowo trwa realizacja projektu pn. „Srebrna Sieć”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. „Srebrna Sieć” to projekt partnerski 11 podmiotów umożliwiający osobom niesamodzielnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wieku 60+ oraz ich opiekunom faktycznym dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych. Do chwili obecnej zostały przeprowadzone po trzy szkolenia dla seniorów i opiekunów faktycznych. Tematyka zajęć dla seniorów obejmowała m. in.: podstawowe wyzwania okresu senioralnego, identyfikację własnych mocnych i słabych stron, funkcje poznawcze w ciągu życia, zmiany i postępowania w wieku starszym, współpracę z opiekunami, rodziną oraz wnukami oraz treningi pamięciowe. Opiekunowie natomiast zajęli się omawianiem warsztatu pracy opiekuna, zasadami pielęgnacji podopiecznych, poznaniem różnorodności cech podopiecznych oraz problemami wykonywania czynności gospodarczych. Ponadto uczestnicy projektu korzystają z sąsiedzkich usług opiekuńczych, rehabilitacji domowej oraz zdalnych usług opiekuńczych – teleopieka. W miesiącu grudniu przewidziane jest jeszcze szkolenie dla seniorów i opiekunów faktycznych oraz warsztat kompetencyjny dla wolontariuszy. Za nami piknik senioralny oraz szkolenie dla wolontariuszy.

 

IMG 20181031 112057

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizuje partnerski Projekt „Srebrna Sieć” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, natomiast partnerami: gmina Damnica, gmina Główczyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Tuchomie, powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła.

Celem projektu jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego
(tj. Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz do ich opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

 • całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,

 • rehabilitacja domowa,

 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,

 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki,

 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,

 • telefoniczne poradnictwa senioralne,

 • promocja usług wzajemnych i wolontariatu senioralnego,

 • animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,

 • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

Na terenie Gminy Potęgowo docelowo zostanie objętych wsparciem 25 seniorów oraz 15 opiekunów faktycznych.

W chwili obecnej trwa rekrutacja osób do Projektu, a szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Do uczestnictwa w Projekcie zapraszamy seniorów i ich opiekunów oraz osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu.

Szczegóły Projektu znajdują się na stronie internetowej www.srebrnasiec.pl

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

W dniu 25.05.2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, po raz kolejny, odbyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ.
 • Dzięki warsztatom uczestnicy mieli szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
 • jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Uczestnikami warsztatów były osoby zakwalifikowane do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

  

 

 

Zakończyła się realizacja projektu konkursowego gminy Potęgowo pn. „Mój wybór – aktywność” w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Wartość projektu wynosiła 164 447,39 zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła 139 780,28 zł. Wkład własny gminy to 18.446,31 zł, a wkład partnera to 6.220,80 zł. Realizacja projektu obejmowała okres od 01.03.2016r. do 31.12.2016r.

Projekt skierowany był do 11 osób (7K,4M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, tym 3 osób niepełnosprawnych (3K) i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4K,4M).

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to: aktywizacja zawodowa co najmniej 30 % uczestników projektu, podniesienie/przywrócenie zdolności uczestników projektu niezbędnych do uzyskania zatrudnienia, rozwinięcie lub wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej.

Działania podejmowane w projekcie to: diagnoza uczestników projektu, organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji i kształtowania postaw wzmacniających motywację i wiedzę uczestników projektu, w tym: warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztaty komputerowe, kurs ABC przedsiębiorczości, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, autoprezentacji i kreowania wizerunku, zarządzania czasem i budżetem domowym, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, trening aktywizacji edukacyjnej, udział w spotkaniach grupy wsparcia, poradnictwo prawne, zajęcia relaksacyjne, warsztaty plastyczno-rękodzielnicze i rehabilitacja ruchowa, usługi Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, warsztaty kreatywne, organizacja staży zawodowych u pracodawców, animacja środowiskowa.

Najważniejszym efektem, jaki projekt miał dać uczestnikom, było podjęcie i utrzymanie przez nich pracy przez co najmniej 3 miesiące oraz wzrost ich aktywności społeczno-zawodowej, a tym samym zmniejszenie dystansu do zatrudnienia.

Dnia 20.12.2016r., w siedzibie GOPS Potęgowo odbyło się uroczyste zakończenie projektu, w którym uczestniczył Wójt Gminy Potęgowo – Pan Dawid Litwin, kierownik GOPS Potęgowo – Pani Iwona Gierke, pracownicy PUP w Słupsku, pracodawcy, u których odbywały się staże zawodowe, kadra projektu oraz uczestnicy projektu. W miłej atmosferze wręczone zostały dyplomy, potwierdzające udział w projekcie.

Dla nas – realizatorów projektu, największym sukcesem jest zadowolenie osób w nim uczestniczących, wzmocnienie ich wiary w siebie oraz ich nowe perspektywy i wyzwania, z którymi w przyszłości chcą się zmierzyć. Za największy sukces uważamy fakt, iż po zakończeniu udziału w projekcie – 7 osób podjęło zatrudnienie.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu pn. „Mój wybór – aktywność”, za aktywne uczestnictwo i współpracę, jednocześnie życzymy wytrwałości w dążeniu do celu oraz sukcesów w każdej dziedzinie życia.

 

Trwa realizacja projektu pn. „Mój wybór – aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.

Projekt skierowany jest do 11 osób (7K, 4M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS w Potęgowie, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP w Słupsku, w tym 3 osób niepełnosprawnych(3K) i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4K, 4M).

Czytaj więcej: Projekt "Mój wybór - aktywność"