Okres realizacji projektu – od 01.03.2016r .do 31.12.2016r.

Projekt skierowany jest do 11 osób (7K, 4M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS w Potęgowie, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w  PUP w Słupsku, w tym 3 osób niepełnosprawnych (3K) i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4K, 4M).

Uczestnicy zakończyli już warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku, warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym, warsztaty komputerowe, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej.

Nadal uczestniczą w zajęciach z poradnictwa prawnego, grupy wsparcia, zajęciach relaksacyjnych, warsztatach plastyczno-rękodzielniczych i rehabilitacji ruchowej, mają możliwość korzystania z Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego. Trwają również prace społecznie użyteczne.

Dla uczestników przewidziano również zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, kurs ABC przedsiębiorczości, trening aktywizacji edukacyjnej oraz warsztaty kreatywne i udział w obchodach święta plonów.  Od września do listopada, uczestnicy odbywać będą staże zawodowe.

Najważniejszym efektem, jaki projekt ma dać uczestnikom projektu, jest podjęcie i utrzymanie przez nich pracy przez co najmniej 3 miesiące oraz wzrost ich aktywności społeczno-zawodowej, a tym samym zmniejszenie dystansu do zatrudnienia. W osiągnięciu tego efektu ma pomóc organizacja staży zawodowych.

Uczestnikom projektu „Mój wybór – aktywność” życzymy wytrwałości i powodzenia!