Trwa realizacja projektu pn. „Mój wybór – aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.

Projekt skierowany jest do 11 osób (7K, 4M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS w Potęgowie, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP w Słupsku, w tym 3 osób niepełnosprawnych(3K) i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4K, 4M).

Od kwietnia do sierpnia br. uczestnicy brali udział w warsztatach umiejętności i kompetencji społecznych, warsztatach aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztatach autoprezentacji i kreowania wizerunku, warsztatach zarządzania czasem i budżetem domowym, warsztatach komputerowych, zajęciach z poradnictwa prawnego. Brali udział w spotkaniach grupy wsparcia, zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, kursie ABC przedsiębiorczości, treningu aktywizacji edukacyjnej, warsztatach kreatywnych.

Osoby niepełnosprawne dodatkowo uczestniczyły w warsztatach plastyczno – rękodzielniczych, rehabilitacji ruchowej i zajęciach relaksacyjnych.

Zakończyły się również prace społecznie użyteczne.

11 września w Potęgowie odbyło się Powiatowe Święto Plonów, podczas którego uczestnicy zaprezentowali wykonany na warsztatach kreatywnych wieniec dożynkowy. Ponadto zorganizowano stoisko, gdzie wyeksponowane zostały prace ręczne, wykonane prze uczestników w trakcie zajęć. Podczas zajęć kreatywnych i obchodów Święta Plonów, uczestnikom projektu towarzyszyli członkowie ich rodzin i osoby z najbliższego otoczenia.

Uczestnicy projektu nadal mają możliwość korzystania z Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, gdzie poszukują pracy.

We wrześniu, rozpoczęli 3-miesięczne staże zawodowe, które odbywają u lokalnych przedsiębiorców. Staże mają ułatwić uczestnikom podjęcie i utrzymanie przez nich pracy przez co najmniej 3 miesiące oraz przyczynić się do wzrostu ich aktywności społeczno - zawodowej.

Uczestnikom projektu „Mój wybór – aktywność” życzymy wytrwałości i powodzenia!