MINIST                                                         gmina Potegowo

 

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 16.983 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu zyskają czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Opieka wytchnieniowa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. W formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej wsparciem zostanie objętych 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, w  wymiarze 185 godzin każdy (w okresie realizacji programu). Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.