Projekty

logo

 

W dniu 20.07.2021r. Uczestnicy Klubu Seniora w Potęgowie działającego w ramach projektu Srebrna Sieć II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 mieli zaszczyt gościć fizjoterapeutkę Panią Aleksandrę Włodarczyk. Udzieliła ona seniorom wiele wskazówek jak zachować dobrą kondycję i jaka forma ćwiczeń jest najlepsza dla seniorów. Zademonstrowała także, jak prawidłowo uprawiać nordic walking. Klubowicze pod okiem instruktorki wybrali się na krótki spacer z kijkami.

 

 

logo

 

W dniu 08.07.2021 r. Uczestnicy Klubu Seniora powołanego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uczestniczyli w wycieczce do kręgielni. Podczas spotkania zapewniono poczęstunek i wyśmienitą zabawę dla seniorów.

IMG 20210708 134238 resized 20210712 083054751   IMG 20210708 134351 resized 20210712 083054536

IMG 20210708 122736 resized 20210712 083055159  IMG 20210708 132714 resized 20210712 083054951

logo

W dniu 06.07.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyły się warsztaty informatyczne dla Uczestników Klubu Seniora powołanego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.
Pani Iwona Górska przedstawiła korzyści wynikające z posiadania konta na Facebooku i aplikacji Messenger. Pomogła zainstalować konta na smartfony Uczestników. Zostało założone konto Klubu Seniora oraz utworzona grupa na Messenger. Prowadząca warsztaty przedstawiła korzyści płynące z posiadania profilu zaufanego, udzieliła też szczegółowych informacji jak uzyskać login i hasło do profilu zaufanego.

           IMG 20210706 112142 resized 20210712 083200637  IMG 20210706 112203 resized 20210712 083200439   

IMG 20210706 112312 resized 20210712 083200182

 

Zachęcamy osoby starsze z terenu Gminy Potęgowo do korzystania z poradnictwa telefonicznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

SREBRNY TELEFON

Ponadto zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.srebrnasiec.pl, która zawiera aktualności dotyczące realizacji  projektu ,,Srebrna Sieć II" oraz wiele  przydatnych  i ciekawych  informacji dla seniorów.

fundusze europejskie

W dniu 25.06.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora, który funkcjonuje w ramach projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie Iwona Gierke oraz Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przywitali przybyłych gości oraz Uczestników Klubu Seniora.

Życzenia oraz upominki przekazała Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku Urszula Dąbrowska oraz członek Zarządu  powiatu Słupskiego Pan Marcin Kowalczyk.

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Polanki” z Karżnicy pod kierunkiem Kierownika CPPL Pana Dariusza Narloch.

 1  xxx  

FB IMG 1624957873032   7

5  4

 

fundusze europejskie

 

W dniu 21.06.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników Klubu Seniora powołanego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych. Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie - Iwona Gierke przywitała Uczestników Klubu i przedstawiła Regulamin Klubu Seniora. Poniżej zdjęcia ze spotkania.

  IMG 20210621 112212 resized 20210628 011606031                   IMG 20210621 112221 resized 20210628 011606310

MINIST                                                  gmina Potegowo

 

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 16.702,50 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez usługi asystenta.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma także ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz stymulować osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności, przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. przez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. Wsparciem zostanie objęta 1 osoba z niepełnosprawnością, przez okres 6 miesięcy, w wymiarze 60 godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

 

MINIST                                                         gmina Potegowo

 

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 16.983 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu zyskają czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Opieka wytchnieniowa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. W formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej wsparciem zostanie objętych 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, w  wymiarze 185 godzin każdy (w okresie realizacji programu). Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

 

 

logo

 

W związku z realizacją na terenie Gminy Potęgowo projektu „Srebrna sieć II” w miesiącu maju 2021r. rozpoczęto wdrażanie działań dla 10 niesamodzielnych seniorów i przekazano do ich użytku opaski monitorujące na rękę, wyposażone m.in. w: przycisk SOS, lokalizator GPS, czujnik upadku i tętna. Dzięki aktywowanej usłudze teleopieki domowej senior może szybko wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Kolejne planowane działanie to wdrożenie sąsiedzkich usług opiekuńczych, dzięki którym uczestnicy projektu uzyskają pomoc w codziennym funkcjonowaniu.
Osoby, które będą świadczyły sąsiedzkie usługi opiekuńcze przeszły już szkolenie on-line w dniach: 30.03.2021r., 13 i 14.04.2021r. dotyczące przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie.
Wszyscy uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni z okazanego im zainteresowania
i z niecierpliwością oczekują dalszego wsparcia.

 

       20210506 121735   20210506 123751  

    20210506 125643   20210506 134808

 

1

untitled 1 0Gmina Potęgowo zachęca mieszkańców do udziału w projekcie “Społeczni do Potęgi”. Każda osoba, biorąca udział w projekcie, ma możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Pomocą objętych zostanie 500 osób. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Nabór uczestników projektu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Możliwe formy wsparcia:

 • zajęcia opiekuńczo-animacyjne dla dzieci i młodzieży;
 • Kluby Życzliwości - spotkania z Liderami Zmiany;
 • Kluby Animacji Artystycznej przy ŚDS (zajęcia w Klubie Animacji Artystycznej, wsparcie psychologiczne, spotkania uczestników Klubu Animacji Artystycznej z artystami, osobami ze świata kultury);
 • poradnictwo rodzinne (Szkoła dla Rodzica, poradnictwo w zakresie kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich poradnictwo prawne dla uczestników Szkoły dla Rodzica, wyjazdy i pikniki integracyjne, zajęcia kreatywne i sportowe;

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia, m.in. w zakresie sposobu ich organizacji, czasu trwania, dostępne są w siedzibie wnioskodawcy partnera, w punktach świadczenia usług społecznych oraz u pracowników socjalnych. Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne.

Odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z terenu Gminy Potęgowo, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież, spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia;
 • osoby korzystające ze  wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt „Społeczni do Potęgi" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partner Wiodący Projektu - Gmina Potęgowo.  Partnerzy Projektu - Gmina Dębnica Kaszubska, Altra Consulting spółka z o.o., Fundacja Inicjatywa.

 

20210127 spoleczni plakat a3