Projekty

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

Na terenie Gminy Potęgowo trwa realizacja projektu pn. „Srebrna Sieć”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. „Srebrna Sieć” to projekt partnerski 11 podmiotów umożliwiający osobom niesamodzielnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wieku 60+ oraz ich opiekunom faktycznym dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych. Do chwili obecnej zostały przeprowadzone po trzy szkolenia dla seniorów i opiekunów faktycznych. Tematyka zajęć dla seniorów obejmowała m. in.: podstawowe wyzwania okresu senioralnego, identyfikację własnych mocnych i słabych stron, funkcje poznawcze w ciągu życia, zmiany i postępowania w wieku starszym, współpracę z opiekunami, rodziną oraz wnukami oraz treningi pamięciowe. Opiekunowie natomiast zajęli się omawianiem warsztatu pracy opiekuna, zasadami pielęgnacji podopiecznych, poznaniem różnorodności cech podopiecznych oraz problemami wykonywania czynności gospodarczych. Ponadto uczestnicy projektu korzystają z sąsiedzkich usług opiekuńczych, rehabilitacji domowej oraz zdalnych usług opiekuńczych – teleopieka. W miesiącu grudniu przewidziane jest jeszcze szkolenie dla seniorów i opiekunów faktycznych oraz warsztat kompetencyjny dla wolontariuszy. Za nami piknik senioralny oraz szkolenie dla wolontariuszy.

 

IMG 20181031 112057

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizuje partnerski Projekt „Srebrna Sieć” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, natomiast partnerami: gmina Damnica, gmina Główczyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Tuchomie, powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła.

Celem projektu jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego
(tj. Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz do ich opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

 • całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,

 • rehabilitacja domowa,

 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,

 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki,

 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,

 • telefoniczne poradnictwa senioralne,

 • promocja usług wzajemnych i wolontariatu senioralnego,

 • animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,

 • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

Na terenie Gminy Potęgowo docelowo zostanie objętych wsparciem 25 seniorów oraz 15 opiekunów faktycznych.

W chwili obecnej trwa rekrutacja osób do Projektu, a szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Do uczestnictwa w Projekcie zapraszamy seniorów i ich opiekunów oraz osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu.

Szczegóły Projektu znajdują się na stronie internetowej www.srebrnasiec.pl

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

W dniu 25.05.2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, po raz kolejny, odbyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ.
 • Dzięki warsztatom uczestnicy mieli szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
 • jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Uczestnikami warsztatów były osoby zakwalifikowane do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

  

 

 

Zakończyła się realizacja projektu konkursowego gminy Potęgowo pn. „Mój wybór – aktywność” w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Wartość projektu wynosiła 164 447,39 zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła 139 780,28 zł. Wkład własny gminy to 18.446,31 zł, a wkład partnera to 6.220,80 zł. Realizacja projektu obejmowała okres od 01.03.2016r. do 31.12.2016r.

Projekt skierowany był do 11 osób (7K,4M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, tym 3 osób niepełnosprawnych (3K) i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4K,4M).

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to: aktywizacja zawodowa co najmniej 30 % uczestników projektu, podniesienie/przywrócenie zdolności uczestników projektu niezbędnych do uzyskania zatrudnienia, rozwinięcie lub wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej.

Działania podejmowane w projekcie to: diagnoza uczestników projektu, organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji i kształtowania postaw wzmacniających motywację i wiedzę uczestników projektu, w tym: warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztaty komputerowe, kurs ABC przedsiębiorczości, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, autoprezentacji i kreowania wizerunku, zarządzania czasem i budżetem domowym, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, trening aktywizacji edukacyjnej, udział w spotkaniach grupy wsparcia, poradnictwo prawne, zajęcia relaksacyjne, warsztaty plastyczno-rękodzielnicze i rehabilitacja ruchowa, usługi Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, warsztaty kreatywne, organizacja staży zawodowych u pracodawców, animacja środowiskowa.

Najważniejszym efektem, jaki projekt miał dać uczestnikom, było podjęcie i utrzymanie przez nich pracy przez co najmniej 3 miesiące oraz wzrost ich aktywności społeczno-zawodowej, a tym samym zmniejszenie dystansu do zatrudnienia.

Dnia 20.12.2016r., w siedzibie GOPS Potęgowo odbyło się uroczyste zakończenie projektu, w którym uczestniczył Wójt Gminy Potęgowo – Pan Dawid Litwin, kierownik GOPS Potęgowo – Pani Iwona Gierke, pracownicy PUP w Słupsku, pracodawcy, u których odbywały się staże zawodowe, kadra projektu oraz uczestnicy projektu. W miłej atmosferze wręczone zostały dyplomy, potwierdzające udział w projekcie.

Dla nas – realizatorów projektu, największym sukcesem jest zadowolenie osób w nim uczestniczących, wzmocnienie ich wiary w siebie oraz ich nowe perspektywy i wyzwania, z którymi w przyszłości chcą się zmierzyć. Za największy sukces uważamy fakt, iż po zakończeniu udziału w projekcie – 7 osób podjęło zatrudnienie.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu pn. „Mój wybór – aktywność”, za aktywne uczestnictwo i współpracę, jednocześnie życzymy wytrwałości w dążeniu do celu oraz sukcesów w każdej dziedzinie życia.

 

Trwa realizacja projektu pn. „Mój wybór – aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.

Projekt skierowany jest do 11 osób (7K, 4M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS w Potęgowie, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP w Słupsku, w tym 3 osób niepełnosprawnych(3K) i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4K, 4M).

Czytaj więcej: Projekt "Mój wybór - aktywność"

 

TRWA REALIZACJA PROJEKTU PN. „MÓJ WYBÓR - AKTYWNOŚĆ”

W dniu 12.05.2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Mój wybór- aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Potęgowo.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.

Czytaj więcej: Projekt "Mój wybór - aktywność"