Projekty

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

W dniu 25.05.2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, po raz kolejny, odbyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ.
  • Dzięki warsztatom uczestnicy mieli szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
  • jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
  • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Uczestnikami warsztatów były osoby zakwalifikowane do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

  

 

 

Zakończyła się realizacja projektu konkursowego gminy Potęgowo pn. „Mój wybór – aktywność” w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Wartość projektu wynosiła 164 447,39 zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła 139 780,28 zł. Wkład własny gminy to 18.446,31 zł, a wkład partnera to 6.220,80 zł. Realizacja projektu obejmowała okres od 01.03.2016r. do 31.12.2016r.

Projekt skierowany był do 11 osób (7K,4M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, tym 3 osób niepełnosprawnych (3K) i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4K,4M).

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to: aktywizacja zawodowa co najmniej 30 % uczestników projektu, podniesienie/przywrócenie zdolności uczestników projektu niezbędnych do uzyskania zatrudnienia, rozwinięcie lub wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej.

Działania podejmowane w projekcie to: diagnoza uczestników projektu, organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji i kształtowania postaw wzmacniających motywację i wiedzę uczestników projektu, w tym: warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztaty komputerowe, kurs ABC przedsiębiorczości, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, autoprezentacji i kreowania wizerunku, zarządzania czasem i budżetem domowym, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, trening aktywizacji edukacyjnej, udział w spotkaniach grupy wsparcia, poradnictwo prawne, zajęcia relaksacyjne, warsztaty plastyczno-rękodzielnicze i rehabilitacja ruchowa, usługi Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, warsztaty kreatywne, organizacja staży zawodowych u pracodawców, animacja środowiskowa.

Najważniejszym efektem, jaki projekt miał dać uczestnikom, było podjęcie i utrzymanie przez nich pracy przez co najmniej 3 miesiące oraz wzrost ich aktywności społeczno-zawodowej, a tym samym zmniejszenie dystansu do zatrudnienia.

Dnia 20.12.2016r., w siedzibie GOPS Potęgowo odbyło się uroczyste zakończenie projektu, w którym uczestniczył Wójt Gminy Potęgowo – Pan Dawid Litwin, kierownik GOPS Potęgowo – Pani Iwona Gierke, pracownicy PUP w Słupsku, pracodawcy, u których odbywały się staże zawodowe, kadra projektu oraz uczestnicy projektu. W miłej atmosferze wręczone zostały dyplomy, potwierdzające udział w projekcie.

Dla nas – realizatorów projektu, największym sukcesem jest zadowolenie osób w nim uczestniczących, wzmocnienie ich wiary w siebie oraz ich nowe perspektywy i wyzwania, z którymi w przyszłości chcą się zmierzyć. Za największy sukces uważamy fakt, iż po zakończeniu udziału w projekcie – 7 osób podjęło zatrudnienie.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu pn. „Mój wybór – aktywność”, za aktywne uczestnictwo i współpracę, jednocześnie życzymy wytrwałości w dążeniu do celu oraz sukcesów w każdej dziedzinie życia.

 

Trwa realizacja projektu pn. „Mój wybór – aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.

Projekt skierowany jest do 11 osób (7K, 4M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS w Potęgowie, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP w Słupsku, w tym 3 osób niepełnosprawnych(3K) i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4K, 4M).

Czytaj więcej: Projekt "Mój wybór - aktywność"

 

TRWA REALIZACJA PROJEKTU PN. „MÓJ WYBÓR - AKTYWNOŚĆ”

W dniu 12.05.2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Mój wybór- aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Potęgowo.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.

Czytaj więcej: Projekt "Mój wybór - aktywność"