1. W ramach PO PŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym - Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie, współpracowała z Bankiem Żywności z siedzibą w Słupsku.

 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4l.

 3. Za pośrednictwem Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie oraz Gmninnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, pomoc żywnościowa trafiła do 704 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Osobom potrzebującym wydano: 29.274,22 kg żywności, 5.361 paczek żywnościowych, 0 posiłków.

 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszacych. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 29 osób.

 6. Rodzaje warsztatów: 

     a) Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 13 uczestników,

    b) Żywieniowe - 1 spotkanie dla 10 uczestników,

    c) Kulinarne - 1 spotkanie dla 9 uczestników,

   d) Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 7 uczestników.

 

 

 

logo na stronę internetową PO Pż

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Szkolnej 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Pomocą żywnościową w ramach Programu moga być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji codzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ststus uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnijącego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

W załączeniu wzór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).