Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zmieniły się zasady przyznawania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej opałowy, gaz).

W myśl zmienionych przepisów, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się regulacji, zgodnie z którą „jeden dodatek przysługuje na jeden adres zamieszkania” do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W powołanym przypadku, wójt przyznaje dodatek do ogrzewania w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Następnie wójt dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Dodatki przysługują również osobie w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest wskazane źródło. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Umiechnite donie

Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” to zgodnie z ideą pomysłodawcy Hanka Fortnera, przede wszystkim święto rodzin adopcyjnych. Jest to też dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat adopcji, przedstawienie faktów i obalenie mitów jej dotyczących oraz pokazanie innej drogi rodzicielstwa. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.
Popularyzacja symbolu ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematem adopcji, a w ślad za tym poszerzenia świadomości na jej temat wśród osób rozważających możliwość przysposobienia dziecka, a przede wszystkim zwiększenia szans na nowy dom dla dzieci pozbawionych odpowiedniego środowiska rodzinnego. Możliwość wspólnego „świętowania” może też znacznie ułatwić rodzicom adopcyjnym realizowanie bardzo ważnego i jednocześnie niełatwego założenia jakim jest jawność adopcji, która ma fundamentalne znaczenie dla jej powodzenia.
Jeżeli chcielibyście Państwo przyłączyć się do inicjatywy Ośrodka, prosimy o rozpowszechnianie i umieszczanie symbolicznych zdjęć „uśmiechniętej dłoni” w dowolnie wybranej przez Państwa formie. Zachęcamy również do udostepnienia symbolu Święta za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaangażowania swoich znajomych do symbolicznego zaakcentowania idei adopcji w dniu 9 listopada „uśmiechniętą dłonią”.

Gmina potęgowo herb

Zawiadomienie
Wójta Gminy Potęgowo
o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie
Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/417/2018 z dnia 4.10.2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018r. poz. 4291) Wójt Gminy Potęgowo ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie.

1.    Gminna Rada Seniorów w Potęgowie, zwana dalej „Radą” jest organem konsultacyjnym, doradczym i  inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Potęgowo.
2.    Rada liczy 7 członków i działa na terenie Gminy Potęgowo.
3.    W skład Rady wchodzą:
1)    przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 10 osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Potęgowo, z zastrzeżeniem, iż poparcia można udzielić nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady,
2)    przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, wyznaczeni przez te podmioty spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy Potęgowo.
4.    Kandydatem na członka Rady może być wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy Potęgowo, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.    Nabór kandydatów do Rady prowadzony będzie w  okresie od dnia 7.11.2022r. do dnia 30.11.2022r.
6.    Zgłaszanie kandydatów do Rady  odbywa się za pomocą  formularzy zgłoszeniowych stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2022 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4.11.2022r.
7.    Formularze zgłoszeniowe udostępnia się w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,  pok. nr 14, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 oraz na stronie internetowej www.potegowo.pl  i www.gopspotegowo.pl.
8.    Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,  pok. nr 14, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie” . W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.
9.    Informacja Wójta Gminy Potęgowo  o wyborze i składzie Rady zamieszczona  zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.potegowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Informujemy, iż od dnia 27.10.2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (do pobrania poniżej).
Przypominamy, iż sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, tel. 59 8115114.
Wnioski można składać:
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
•    osobiście - w wersji papierowej w siedzibie GOPS Potęgowo w pok. nr 13, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1)    kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2)    kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3)    kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku  głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1)    3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2)    1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3)    500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4)    2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż do dnia 31 października 2022r. można jeszcze składać wnioski na dodatki osłonowe.

Przypominamy, iż dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
•    Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
•    Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•    Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•    Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania (podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi).
UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, tel. 59 8115114.