Ogłoszenia

 

drewno

W związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2022r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, tel. 59 8115114.

Wnioski można składać:
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
•    począwszy od 21 września  2022r. osobiście - w wersji papierowej w siedzibie GOPS Potęgowo w pok. nr 13, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1)    kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2)    kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3)    kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku  głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1)    3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2)    1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3)    500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4)    2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września  2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (są to m.in.: podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie lub ogrzewalnie, podmioty systemu oświaty, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, kościół lub inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, ochotnicza straż pożarna, organizacje pozarządowe),:
1)    które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2)    których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

DW

 

Informujemy, iż została opublikowana ustawa z dnia 15 września  2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła od dnia 20.09.2022 roku następujące zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym:
- w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;
- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
- dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku  głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r.  wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022r.
- przy weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego bierze się  pod uwagę informacje zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców. Jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.  Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy dodatku węglowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż stosownie do § 12 ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do dnia :
1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.

W związku z wejściem w życie z dniem 12 sierpnia 2022r. ustawy o dodatku węglowym informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku węglowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, tel. 59 8115114.

DW


Wnioski można składać:
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
•    za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając na adres siedziby GOPS Potęgowo;
•    począwszy od 17 sierpnia  2022r. osobiście - w wersji papierowej w siedzibie GOPS Potęgowo w pok. nr 13 , w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Szczegóły dotyczące realizacji ustawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy.
Wzór wniosku w załączeniu

 

 

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.
Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.
Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

ScienceForUkraineLkd 1128x191px