Ogłoszenia

                                                    

 GKRPA   

                                                Gminna Komisja   Rozwiązywania Problemów

                                                                Alkoholowych w Potęgowie

 

  zaprasza na spotkania

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Porady i pomocy w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,

  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Najbliższe spotkania:

9 października 2019r. od 15:300 do 17:30 w świetlicy wiejskiej w Łupawie

23 października 2019r. od 15:300 do 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

13 listopada 2019r. od 15:30 do 17:30- w świetlicy wiejskiej w Łupawie

20 listopada 2019r. od 15:30 do 17:30 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

3 grudnia 2019r. od 15:30 do 17:30- w świetlicy wiejskiej w Łupawie

11 grudnia 2019r. od 15:30 do 17:30 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

 

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem pracowników GOPS
pod nr
59/8115114 wew. 39

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

      listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

W Gminie Potęgowo w miesiącu wrześniu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

W dniu 26.09.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach omówili podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyli również ćwiczenia z opatrywania ran i udzielania pierwszej pomocy.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 25.09.2019r. W trakcie warsztatów poznali podstawy autoprezentacji i podnoszenia własnej aktywności. Odbyli również ćwiczenia dotyczące zasad autoprezentacji i wdrożenia ich do życia codziennego.

Oba spotkania były okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu. 

          srebrna sieć 1 srebrna sieć 7srebrna sieć4                          srebrna sieć 6                         srebrna sieć 2

infolinia

Od 1.10.2019r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Pod bezpłatny numer telefonu 800 080 222 może zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Wsparcie otrzymają również osoby dorosłe, opiekunowie i nauczyciele, którzy mają trudności z dorastającymi dziećmi.

Bezpłatnych porad udzielają specjaliści Fundacji ITAKA (psychologowie, pedagodzy i prawnicy). Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

 

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach usług opieki wytchnieniowej PCPR planuje zorganizowanie wsparcia dla opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych w formie poradnictwa psychologicznego, nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki w łącznej liczbie 20 godzin. Wsparcie realizowane będzie w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30 w pokoju nr 4 – w terminie do dnia 18 października 2019r.

Poniżej zamieszczamy link do strony z  kompletem dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenie.

https://www.pcpr.slupsk.pl/aktualnosci/pokaz/596_nabor_wnioskow_w_ramach_modulu_iii_programu_?opieka_wytchnieniowa?_-_edycja_2019

 

 

   listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

Konkurs „Srebrne Serce”

 

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie oraz Opiekun Wolontariatu, działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, zapraszają do udziału w Konkursie „Srebrne Serce”.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkująca teren Gminy Potęgowo i wyróżniająca się szczególną aktywnością i zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów (za ich zgodą) są: pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty publiczne, jednostki prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, inne podmioty działające w sferze społecznej.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 11 oraz na stronach internetowych: www.gopspotegowo.pl oraz www.potegowo.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 11 – do dnia 8.11.2019r. do godz. 15.30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Srebrne Serce”. Za dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Komisja konkursowa do dnia 30.11.2019r. dokona oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru trzech laureatów, którzy zostaną nagrodzeni w formie karty upominkowej oraz okolicznościową statuetką
i dyplomem. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas spotkania wigilijnego organizowanego w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie w m-cu grudniu 2019r.

Konkurs odbywa się w projekcie „Srebrna Sieć”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziały w Konkursie!

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy.docx[ ]92 kB
Pobierz plik (Regulamin Konkursu.odt)Regulamin Konkursu.odt[ ]113 kB