Ogłoszenia

W czerwcu i lipcu 2022 r. Klub Seniora działający w ramach projektu Srebrna Sieć II i finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w spotkaniach:
03.06.2022r. Piknik Senioralny w Obłężu;
14.06.2022r. Spotkanie przy grach planszowych;
23.06.2022r. Spotkanie na zajęciach ruchowych;
12.07.2022r. Spotkanie z pracownikiem PCPR.

IMG 20220721 WA0000 IMG 20220721 WA0002

IMG 20220721 WA0003 IMG 20220721 WA0001

IMG 20220721 WA0004

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca br. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

LOGO Podprogram 2021 żywność

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach POPŻ 2021
Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
Informuje, iż zaplanowane wydawanie paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  w m-cu lipcu 2022r.
 

ZOSTAŁO   ODWOŁANE!!!

Kolejne wydawanie paczek żywnościowych planowane jest w m-cu wrześniu 2022r. 

LOGO Podprogram 2021 żywność

 

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ 

z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:
- 21.07.2022 r. w godz. 9:00 - 12:00  

Z dniem 1 lipca 2022r weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 30 czerwca 2022r., poz. 1383).

Pojawiło się w niej kilka zmian dotyczących przyznawania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – w wysokości 40 złotych za dzień za osobę.

Od 1 lipca br. osoby chcące się ubiegać o tę formę wsparcia, które do końca kwietnia br. zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają 14 dni na złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kolejna zmiana dotyczy terminów składania wniosków na bieżący okres zakwaterowania:
• wnioski, które obejmują okres zakwaterowania do 1 lipca br. składa się w terminie do dnia 31 lipca br.,
• wnioski obejmujące kolejne dni składa się najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. jeśli ktoś gościł u siebie obywatela Ukrainy do 5 lipca br. może złożyć wniosek do 5 sierpnia br.)
Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto z dniem 25 czerwca br. weszło w życie kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tej formy wsparcia i przedłużenia jej wypłaty.
Rozporządzenie wprowadziło możliwość przedłużenia okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
• posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
• jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna),
• jest kobietą w ciąży,
• wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia,
• samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,
• jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie w godzinach pracy Ośrodka.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59/8115114.