Ogłoszenia

                     OHP 66dd2bf7cbd16c0f                                                                             osz    

 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Słupsku

prowadzi nabór na bezpłatne kursy zawodowe na 2018r.

Spawacz MAG 135 - 10 osób (czas trwania około - 3 tygodnie)

Obsługa wózków jezdniowych - 10 osób (czas trwania około - 2 tygodnie)

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - 10 osób (czas trwania około - 4 tygodnie)

Realizacja w/w kursów na przełomie września - października

Oferta OSZ przeznaczona jest dla osób niepracujących i nieuczących się w wieku 18 – 25 lat.

Osoby po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają stosowne zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20
email:
osz.slupsk@ohp.pl, tel. (059) 842 63 13,

lub

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, ul. Dunikowskiego 3 w Słupsku, tel. 59 840 21 97, email: mbp.slupsk@ohp.pl

       Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w  Potęgowie uprzejmie  informuje,  iż  stosownie  do  § 12  ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w termine do dnia:

1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizuje partnerski Projekt „Srebrna Sieć” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, natomiast partnerami: gmina Damnica, gmina Główczyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Tuchomie, powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła.

Celem projektu jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego
(tj. Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz do ich opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

  • całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,

  • rehabilitacja domowa,

  • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,

  • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki,

  • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,

  • telefoniczne poradnictwa senioralne,

  • promocja usług wzajemnych i wolontariatu senioralnego,

  • animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,

  • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

Na terenie Gminy Potęgowo docelowo zostanie objętych wsparciem 25 seniorów oraz 15 opiekunów faktycznych.

W chwili obecnej trwa rekrutacja osób do Projektu, a szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Do uczestnictwa w Projekcie zapraszamy seniorów i ich opiekunów oraz osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu.

Szczegóły Projektu znajdują się na stronie internetowej www.srebrnasiec.pl

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

W dniach 25. czerwca do 1. lipca już po raz szósty obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych. Jak co roku jest on bezpośrednio związany z kolejna rocznicą urodzin Hellen Keller (27.05.1880-1.06.1968) – doskonale znanej na całym świecie głuchoniewidomej pisarki i działaczki społecznej, która udowadniała, że osoba głuchoniewidoma może również czerpać pełnie z życia, która stała się rzecznikiem praw osób głuchoniewidomych. Jej wybitna osobowość i determinacja sprawiły, że ostatecznie zaczęto dostrzegać możliwości i potrzeby tej najmniej licznej i wyjątkowej grupy osób z niepełnosprawnością. Niech będzie to czas na lepsze poznanie zagadnień związanych ze specyfiką jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu, ale też czas na poznanie osób, dla których to nieodłączny element życia – ich problemów, pasji, marzeń, doświadczeń w radzeniu sobie z codziennością. Przyjmuje się szacunkowo, że w Polsce żyje – co najmniej – siedem tysięcy takich osób.

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż przyjmowanie wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 o:

* świadczenia rodzinne
* świadczenia wychowawcze 500+
* świadczenia „Dobry start” 300+

odbywać się będzie:

- w wersji elektronicznej od 1 lipca 2018r.,

- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018r. w dniach:

                                                                    Poniedziałek 7:30-15:30

                                                                    Wtorek 7:30-15:30

                                                                    Środa 7:30-17:30

                                                                    Czwartek 7:30-15:30