Ogłoszenia

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wiąże się z automatycznym dokonywanym z urzędu wydłużeniem prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, m.in.: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłku dla opiekuna, zasiłku stałego.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność:

  • upłynęła między 9 grudnia 2019r. a 7 marca 2020r. – zachowują ważność przez 60 dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,

  • upływa od 8 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno-rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii tj. od 14 marca 2020 r. albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.  

W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, prawo ustala się nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020 r.

Przedłużenie prawa do świadczeń nie wymaga złożenia wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie.

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2020 na podejmowanie działań przeciwdziałających skutkom epidemii spowodowanej COVID-19 Rada Gminy Potęgowo uchyliła uchwałę Nr XX/181/2020 z dnia 27.02.2020r. wprowadzającą nową formę pomocy dla rodzin w postaci jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o wartości do 200 zł na jedno dziecko, pn. „Potęgowska wyprawka”.

Ponowne wprowadzenie tej formy pomocy planowane jest w roku 2021.

      Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w zwiazku z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuje:

Od dnia 12 maja 2020r. przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku będzie wystawiona skrzynka na wnioski, do której będzie można wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu.
Przy skrzynce znajdować się bedą również druki wnioskow niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń i legitymacji.

Więcej informacji w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (KOMUNIKAT SARC COV19 - 4 A3.pdf)KOMUNIKAT SARC COV19 - 4 A3.pdf[ ]496 kB

W dniu 28.04.2020r. oraz 29.04.2020r. w godzinach 09:00 - 14:00  z magazynu w Potegowie  przy ulicy Witosa  odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019.

 

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy Potęgowo, istnieje możliwość załatwienia sprawy podczas wizyty w Urzędzie, GOPS i ZUP ZB w zakresie następujących spraw:

ewidencja ludności i dowody osobiste     59 8454984, 59 8454988

pomoc społeczna                                                          59 811 5114

usługi komunalne                                                          59 8115073

decyzje o warunkach zabudowy                                  59 81524 33

decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego                                         59 8416941

decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji                       59 8454999

decyzje zezwalające na wycinkę
drzew i krzewów                                                          59 8454987

Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Interesanci wchodzący do Urzędu, GOPS-u i ZUP-u w celu załatwienia sprawy, obowiązani są do:

- zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki

- dezynfekcji rąk

- poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury

- podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań

Zalecamy przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną poprzez ePUAP, EMPATIA, lub emailem: Urząd Gminy - sekretariat@potegowo.pl, GOPS – gops@gopspotegowo.pl, ZUP – zupzb@wp.pl .