Ogłoszenia

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), od 1 listopada 2015r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2017 r. - 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

od dnia 1 listopada 2017r. - 754,00 zł na osobę w rodzinie lub 844,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego będą wynosić:

 

Od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r.:

 • 89,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 118,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 129,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 185,00 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • 90,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • 80,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 100,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 105,00 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • 63,00 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2017r.

 • 95,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 18 roku życia;
 • 193,00 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • 95,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • 90,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 113,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 69,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Od dnia 1 listopada 2017r.:

 • 100,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 130,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 140,00 zł wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 200,00 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 400,00 zł na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • 100,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • 100,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 120,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 120,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 75,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość:

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1.000,00 zł na jedno dziecko;
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł;
 • dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie,
 • dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;
 • zasiłku pielęgnacyjnego - 153,00 zł miesięcznie;
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520,00 zł miesięcznie;
 • zasiłku dla opiekuna - 520,00 zł miesięcznie.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurnych specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Informujemy, iż została uruchomiona nowa wersja Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP) – oficjalnego internetowego serwisu z ogłoszeniami o pracę, prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualna wersja CBOP zawiera dwie zakładki:

 • Oferty pracy, staży i praktyk, gdzie użytkownicy mogą przeglądać oferty pracy, łatwo znaleźć staż lub kurs zawodowy;
 • Kalendarz targów, giełd i szkoleń, w którym znajdują się informacje o wydarzeniach organizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej: www.oferty.praca.gov.pl

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Słupsku i powiecie słupskim.

Załączniki:
Pobierz plik (informator_aktualizacja.pdf)informator_aktualizacja.pdf[ ]267 kB

Od 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255) .

Regulacja ta dotyczy dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012r. Na dzieci urodzone przed tą datą o zapomogę można starać się na dotychczasowych zasadach tj. bez względu na posiadane dochody. Ta sama reguła dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego. Jeżeli dziecko zostało objęte opieką albo zostało przysposobione przed 1 stycznia 2013 r., nie obowiązuje kryterium dochodowe.