Ogłoszenia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU


Szanowni Państwo!


Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 r.,poz. 433), a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1.Od dnia 16 marca 2020r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki, w tym również posiedzenia składów orzekających.
2.Zaleca się, aby petenci którzy pragną złożyć:
- wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- odwołania od orzeczeń,
- wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
- uzupełniania braków formalnych we wnioskach
wykonywali obowiązek za pośrednictwem poczty.

3.Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.
4.Odwołuję wszystkie składy posiedzeń w sprawie orzekania o niepełnosprawności istopniu niepełnosprawności. Będą wyznaczone nowe terminy o których Państwa poinformujemy.
5.Wszystkie sprawy, zapytania i podania/wnioski należy przedkładać za pośrednictwem poczty na adres:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,
pocztą elektroniczną:pzdsoon@vp.pllub ePUAP (informacje dostępne pod adresem: bip.zoon.slupsk.pl)

6.Informuję, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowychtj. 7:30 –15:30.

Numery telefonów:
59 842 08 95,  59 842 69 63,  59 840 20 98

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusemdla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

                                                                                                                                                     Z uszanowaniem

                                                                                                                                                     Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
                                                                                                                                                     do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
                                                                                                                                                     w Słupsku

20200315 pismo UG 05 gops

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

1. SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;

3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

- FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

- POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

- POLSKI CZERWONY KRZYŻ

- CARITAS

- STOWARZYSZENIE ODRA- NIEMEN

4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty;

5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS;

6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.

pomoc żywnościowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego ( na zastępstwo)

Więcej informacji w załącznikach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że nie wpłynęły do tutejszego Ośrodka żadne dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko.