Ogłoszenia

Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rozszerzyła katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa o świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 15oa cytowanej ustawy utratą dochodu jest obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do:

świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe: od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.10.2021r.,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2021r.

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wiąże się z automatycznym dokonywanym z urzędu wydłużeniem prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, m.in.: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłku dla opiekuna, zasiłku stałego.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność:

  • upłynęła między 9 grudnia 2019r. a 7 marca 2020r. – zachowują ważność przez 60 dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,

  • upływa od 8 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno-rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii tj. od 14 marca 2020 r. albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.  

W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, prawo ustala się nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020 r.

Przedłużenie prawa do świadczeń nie wymaga złożenia wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie.

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2020 na podejmowanie działań przeciwdziałających skutkom epidemii spowodowanej COVID-19 Rada Gminy Potęgowo uchyliła uchwałę Nr XX/181/2020 z dnia 27.02.2020r. wprowadzającą nową formę pomocy dla rodzin w postaci jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o wartości do 200 zł na jedno dziecko, pn. „Potęgowska wyprawka”.

Ponowne wprowadzenie tej formy pomocy planowane jest w roku 2021.

      Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w zwiazku z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuje:

Od dnia 12 maja 2020r. przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku będzie wystawiona skrzynka na wnioski, do której będzie można wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu.
Przy skrzynce znajdować się bedą również druki wnioskow niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń i legitymacji.

Więcej informacji w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (KOMUNIKAT SARC COV19 - 4 A3.pdf)KOMUNIKAT SARC COV19 - 4 A3.pdf[ ]496 kB

W dniu 28.04.2020r. oraz 29.04.2020r. w godzinach 09:00 - 14:00  z magazynu w Potegowie  przy ulicy Witosa  odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019.