Ogłoszenia

Gmina Potęgowo udostępnia numer subkonta  Urzędu Gminy Potęgowo,  na który można dokonywać wpłat na rzecz Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.

Z zebranych środków zakupimy art. pierwszej potrzeby,  medyczne i higieniczne, art. do wyprawek szkolnych oraz inne w miarę potrzeb.

Za przekazane środki serdecznie dziękujemy.

Bank Millenium z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

Nr rachunku PLN 70 1160 2202 0000 0005 2128 5207

6218ee1abee78 o full

komisja alkoholowaPORADY TELEFONICZNE

PUNKTU KONSULTACYJNEGO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Z powodu stanu epidemii, Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie jest nieczynny w  związku z tym zachęcamy do korzystania z pomocy i porad telefonicznych.

Terapeuta uzależnień będzie dostępny pod numerem telefonu 603 796 211 w terminach:

 • 5 marca 2022r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
 • 8 marca 2022r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;
 • 2 kwietnia 2022r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
 • 6 kwietnia 2022r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;
 • 7 maja 2022r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
 • 10 maja 2022r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;
 • 4 czerwca 2022r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
 • 7 czerwca 2022r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;
 • 2 lipca 2022r. . od godz. 09:00 do godz. 11:00;
 • 6 lipca 2022r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;

Porady i pomoc w zakresie:

 • poradnictwa uzależnień,
 • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
 • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
 • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

 Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

 Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych do skorzystania z oferowanej pomocy.

 

Min ri polityki społecznej do AOON Gmina potęgowo herb

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 51 408,00 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu zyskają czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Opieka wytchnieniowa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. W formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej wsparciem zostanie objętych 6 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, w  wymiarze 240 godzin każdy (w okresie realizacji programu). Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

Min ri polityki społecznej do AOON  Gmina potęgowo herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie w 2021 roku realizował resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przyznał usługę asystenta na podstawie - karty zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Wsparciem zostały objęte 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy programu nie płacili za usługi.

Wywiązując się z obowiązku wynikającego z podpisanej umowy, tutejszy Ośrodek w dniu 13.01.2022r. przesłał do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku zestawienie z realizacji Programu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Programu. Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie w kwocie 16 983,00 zł - wsparcie finansowe wykorzystano w ponad 98,79 %, tj. w kwocie 16 777,41 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w związku intensyfikacją działań i zaangażowania ZUS oraz innych instytucji w tym Urzędów Gmin i Miast, w zadania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy, podjęta została decyzja o przesunięciu ogólnopolskiego dyżury dotyczącego 500+ i RKO, który miał odbyć się 17 marca 2022 r. na kwiecień 2022 r. O nowym terminie poinformujemy Państwa.

baner500RKO1