Ogłoszenia

STYCZEŃ 2022r.          20.01.2022r.

LUTY 2022r.                 17.02.2022r.

MARZEC 2022r.            24.03.2022r.

KWIECIEŃ 2022r.         21.04.2022r.

MAJ 2022r.                    19.05.2022r.

CZERWIEC 2022r.         23.06.2022r.

LIPIEC 2022r.                 21.07.2022r.

SIERPIEŃ 2022r.             25.08.2022r.

WRZESIEŃ 2022r.          22.09.2022r.

PAŹDZIERNIK 2022r.     20.10.2022r.

LISTOPAD 2022r.            24.11.2022r.

GRUDZIEŃ 2022r.           15.12.2022r.

W dniu 27 grudnia 2021r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek do 31 stycznia 2022r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

W przypadku Gminy Potęgowo realizacją dodatków osłonowych zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie.

O szczegółach przyjmowania wniosków poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania (podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi).

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W dniu 24.12.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Potęgowie będzie czynny w godzinach 7:30 do 12:00.

W dniu 27.12.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

będzie nieczynny.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów, czasu spędzonego w gronie najbliższych, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

życzą Kierownik i Pracownicy GOPS w Potęgowie

IMG 3966A

 


 

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021  – czerwiec 2022.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Słupsku [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.524,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.