Ogłoszenia

 

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy Potęgowo, istnieje możliwość załatwienia sprawy podczas wizyty w Urzędzie, GOPS i ZUP ZB w zakresie następujących spraw:

ewidencja ludności i dowody osobiste     59 8454984, 59 8454988

pomoc społeczna                                                          59 811 5114

usługi komunalne                                                          59 8115073

decyzje o warunkach zabudowy                                  59 81524 33

decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego                                         59 8416941

decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji                       59 8454999

decyzje zezwalające na wycinkę
drzew i krzewów                                                          59 8454987

Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Interesanci wchodzący do Urzędu, GOPS-u i ZUP-u w celu załatwienia sprawy, obowiązani są do:

- zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki

- dezynfekcji rąk

- poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury

- podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań

Zalecamy przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną poprzez ePUAP, EMPATIA, lub emailem: Urząd Gminy - sekretariat@potegowo.pl, GOPS – gops@gopspotegowo.pl, ZUP – zupzb@wp.pl .

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo informuje, iż na podstawie instrukcji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. działalność Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz Procedura "Niebieskiej Karty" kontynuowana jest w sposób zgodny z zaleceniami tj. sytuacja rodziny monitorowana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizujących procedurę NK jak i rodzinom doświadczającym przemocy.

W przypadku podejrzenia eskalacji przemocy prosimy kontaktować się z Posterunkiem Policji w Potęgowie telefonicznie pod nr 59 848 02 16, 59 848 02 36 oraz GOPS w Potęgowie pod nr 59 811 51 14 lub za pośrednictwem telekomunikacji elektronicznej pod adresem : gops@gopspotegowo.pl

 

Dorota Malek

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

w Potegowie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk

KOMUNIKAT 2

PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii(Dz.U.2020 r., poz. 491),
- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności(Dz.U. 2020 r., poz. 534)a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:


1.Od dnia 16 marca 2020r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów
Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki.
2.Od dnia 30.03.2020 r. wznawia się posiedzenia składów orzekającychz zastrzeżeniem orzekania bez udziału osób zainteresowanych na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
3.Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą za pomocą poczty polskiej i/lub telefonicznie w uzasadnionych przypadkach.
4.Wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej osób uprawnionych.
5.Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.
6.Osoby zainteresowane chcący złożyć:
- wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- odwołania od orzeczeń,
- wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
- uzupełnianie braków formalnych we wnioskach

wykonywali obowiązek listownie za pośrednictwem poczty.
Uprasza się jednocześnie o podawanie dodatkowych informacji kontaktowych:
nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

7.Uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej:
pzdsoon@vp.pllub platformy e-PUAP.
8.Wszystkie sprawy, zapytania i podania należy przedkładaćza pośrednictwem poczty na adres:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,pocztą elektroniczną:pzdsoon@vp.pllub ePUAP (informacje dostępne pod adresem: bip.zoon.slupsk.pl)
9.Powiatowy Zespół doSpraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowychtj. 7:30 –15:30.Numery telefonów:59 842 08 95,59 842 69 63, 59 840 20 98

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń. 

                                                                                                           Z uszanowaniem
                                                                                                           Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
                                                                                                           do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
                                                                                                            w Słupsku.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Szanowni Państwo!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego przedstawiamy możliwe drogi komunikacji z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

1. Korespondencja za pomocą poczty na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

 

Uwaga w przypadku pism terminowych jak odwołania lub uzupełnienia braków uwzględnia się datę nadania w urzędzie pocztowym a nie datę wpływu.
2. Kontakt telefoniczny w godzinach od 7:30 do 15:30:
59 842 08 95,   59 842 69 63,   59 840 20 98
3. Korespondencja za pomocą poczty elektronicznej:

pzdsoon@vp.pl

4. Korespondencja za pomocą platformy ePUAP:
szczegółowe informacje na stronie: bip.zoon.slupsk.pl

 

Prosimy również o bieżące śledzenie komunikatów publikowanych na naszej stronie internetowej
bip.zoon.slupsk.pl

 

 

tel./fax: +48 59 842 08 95                                                                                                                                 pzdsoon@vp.pl
tel. +48 59 842 69 63                                                                                                                                        bip.zoon.slupsk.pl

 

Informujemy, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie, odbędzie się w dniu

31.03.2020 r. i w dniu 02.04.2020 r. w godzinach 8:00 - 14: 00.

Prosimy o zachowanie zasad obowiązujących w czasie epidemii.