Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi nabór osób chętnych do projektu pn. "Z nową energią" realizowany w partnerstwie Gminy Potęgowo i AdsMedia w Białogardzie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku 18-29 lat poprzez kompleksową aktywizację zawodowo- edukacyjną.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 11, tel. 59 8115114 w. 40, w godz. od 7.30 do 15.30.

z nową energią

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na „prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 – na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
-w wieku do 18. roku życia,
-w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
-bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, tel. 598115114 wew. 40

Mobilny Punkt Informacyjny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu, zamieszczone na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl oraz przesłane do 4 firm, ofertę złożył 1 wykonawca, tj.

EDEN CATERING, Kamila Żywiecka, ul. Grottgera 10A, 76-200 Słupsk - za cenę brutto 1 gorącego posiłku dwudaniowego - 7,20 zł ( w tym zupa z pieczywem - 2,40 zł brutto oraz drugie danie - 4,80 zł brutto).

W związku z tym, iż w/w Wykonawca odstąpił od podpisania umowy na prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach na warunkach zaproponowanych przez Zamawiającego, postępowanie unieważnia się.

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie (2).pdf)zawiadomienie (2).pdf[ ]2478 kB