Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o  braku środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel) oraz dalsze wypłaty dodatków węglowych (do dnia 26.10.2022r. pozytywnie rozpatrzono 688  wniosków o wypłatę dodatków węglowych złożonych w dniach 18-31 sierpnia br. na kwotę 2.064.000 zł).
Realizacja w/w dodatków nastąpi po otrzymaniu środków na powyższe cele.

Min ri polityki społecznej do AOON Gmina potęgowo herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Programu adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoznaczne. Program ma na celu  czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków poprzez zapewnienie im zastępstwa w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki takiemu wsparciu, osoby zaangażowane w sprawowanie opieki, zyskują czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

W  sierpniu i wrześniu  2022 r. Klub Seniora działający w ramach projektu Srebrna Sieć II  i finansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  (RPO WP 2014-2020 ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w spotkaniach:
- 12.08.2022r. - Piknik Senioralny w Główczycach,
- 31.08.2022r. - wyjazd do kina Fregata w Lęborku na retransmisje koncertu Andre  Rieu
- 09.09.2022r. - warsztaty kulinarne,
- 21.09.2022r. - zajęcia ruchowe z instruktorem

received 1485054305324742

received 818704209322441

 

 

received 1203740727023515 

received 501964178455453received 851381615879526

 

 

W związku z planowanym wprowadzeniem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Wójt Gminy Potęgowo zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Potęgowo o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel.
Informacje dotyczące potrzeb można zgłaszać e-mailem na adres: wegiel@gopspotegowo.pl lub SMS-em pod nr telefonu 530293155 do dnia 26.10.2022r., podając w wiadomości następujące dane: adres zamieszkania, ilość (maksymalnie 1,5 tony na 2022 rok i 1,5 tony na 2023 rok) i rodzaj węgla (orzech, groszek, miał).
Rozeznanie takie powoli określić skalę potrzeb mieszkańców Gminy Potęgowo i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

 

 

LOGO Podprogram 2021 żywność

Wydawanie specjalne paczek żywnościowych w ramach POPŻ 2021
Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
Informuje, iż ostatnie wydawanie paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  odbędzie się
w dniu 20.10.2022r.  w godz. 12:00 - 13:00
- szczególnie dla rodzin wielodzietnych
- dla osób, które nie pobrały paczek w poprzednich miesiącach.