Projekty

gmina Potegowo                woj              logo waga

 

Pakiety dla seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Pakiety dla seniorów”, którego liderem jest Stowarzyszenie WAGA w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Pomorskiego w ramach konkursu „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną”.

W projekcie prowadzone będą działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych, będących w wieku emerytalnym.

25 seniorów z terenu Gminy Potęgowo otrzyma bezpłatnie 5 pakietów rozwojowych (1 raz w tygodniu 1 pakiet), zawierających materiały do samodzielnej realizacji z zakresu: Gimnastyka, Rozwój osobisty, Trening umysłu, Plastyka. Rekomendowane terminy dostarczania pakietów do miejsca zamieszkania/przebywania seniorów to: 12.10.2020r., 19.10.2020r., 26.10.2020r., 2.11.2020r., 9.11.2020r.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pakietów prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

Konkurs „Srebrne Serce”

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie oraz Opiekun Wolontariatu, działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, zapraszają do udziału w Konkursie „Srebrne Serce”.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkująca teren Gminy Potęgowo i wyróżniająca się szczególną aktywnością i zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów (za ich zgodą) są: pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty publiczne, jednostki prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, inne podmioty działające w sferze społecznej.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 10 oraz na stronach internetowych: www.gopspotegowo.pl oraz www.potegowo.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 10 – do dnia 12.10.2020r. do godz. 15.30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Srebrne Serce”. Za dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Komisja konkursowa do dnia 30.10.2020r. dokona oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru trzech laureatów, którzy zostaną nagrodzeni w formie karty upominkowej oraz okolicznościową statuetką
i dyplomem. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas spotkania zorganizowanego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora w m-cu listopadzie 2020r.

Konkurs odbywa się w projekcie „Srebrna Sieć”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziały w Konkursie!

 

 

W gminie Potęgowo w miesiącu lipcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 23.07.2020r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem zagadnień związanych ze stresem tj.przyczyny i objawy występowania stresu, sposoby radzenia sobie z nim,kontrola radzenia sobie ze stresem itp.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 16.07.2020r. W trakcie warsztatów omawiali podstawowe zagadnienia dotyczące inteligencji emocjonalnej. Odbyli ćwiczenia jak rozpoznawać emocje u siebie i innych jak nimi kierować itp.

Na uczestników obu szkoleń czekał pyszny obiad oraz słodkości. Mogli oni wspólnie porozmawiać przy kawie i herbacie, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami. Wszyscy brali czynny udział w zajęciach. Każdy z nich był zadowolony.

                         warsztaty 21.07.2020 1  warsztaty 27.07.2020  warsztaty 27.07.2020 2

W Gminie Potęgowo w miesiącu lipcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla wolontariuszy  biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć", którzy opiekują się osobami starszymi.

W dniu 21.07.2020r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się wolontariusze, którzy w trakcie warsztatów z psychologiem   mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności nt. radzenia sobie w sytuacji pandemii w opiece nad osobami starszymi oraz z zaburzeniami psychicznymi. Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. Pandemia COVID-19 może wiązać się z pojawieniem objawów psychicznych, aczkolwiek nie zawsze muszą one świadczyć o poważnych zaburzeniach. Niemniej jednak mogą rozwijać się pełne zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne lub zespół stresu pourazowego. W tym okresie powinniśmy zadbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, ponieważ może ta sytuacja niekorzystnie wpływać na osoby przebywające w izolacji.
Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

Warsztaty odbyły się z przestrzeganiem zasad obowiązujących w czasie pandemii.

a

W gminie Potęgowo w miesiącu czerwcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 18.06.2020r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem zagadnienia na temat rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji. Skupili się na ćwiczeniach dotyczących wypalenia zawodowego i obciążenia stresem.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 15.06.2020r. W trakcie szkolenia omawiali jak radzić sobie z uzależnieniem i współuzaleznieniem. Odbyli ćwiczenia dotyczące motywowania do zmian nawyków.

                                   IMG 20200615 121816                                  IMG 20200615 121813