Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Potęgowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywajacych trudnosci w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i pomóc innym rodzinom w opiece i wychowywaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych itp.

Pełnienie funkcji rodziny wspierajacej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszaknia rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, pod numerem telefonu 59/8115114 lub osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ul. Szkolnej 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13.