Uprawnieni:

Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.

STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo :

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Za trudną sytuację materialną uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (tj. 600 zł).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który w poprzednim roku szkolnym otrzymał pomoc w postaci stypendium szkolnego i nie rozliczył się z niej poprzez przedłożenie faktur potwierdzających poniesienie wydatków w co najmniej 90% przyznanej pomocy do dnia złożenia wniosku na nowy rok szkolny.

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • zakupu podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • zakupu pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
 • zakupu wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów itp.,
 • zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
 • transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę,
 • związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (czesne, ubezpieczenie, Rada Rodziców i inne).

Przyznana pomoc może być wypłacona po uprzednim przedłożeniu przez uprawnionego imiennych faktur potwierdzających poniesienie wydatków.

Rodzice, opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani w terminie 7 dni powiadomić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może być przyznany zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego, w tym w szczególności z powodu:

 1. śmierci, ciężkiego wypadku lub nagłej choroby jednego lub obojga rodziców,
 2. utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny ucznia,
 3. ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia,
 4. innych zdarzeń losowych.

Zasiłek szkolny przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z

procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku,

niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.