Akty prawne

  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1993 z późn. zmian.)

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postepowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaswiadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz.U. z 2023r. poz. 1341)

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r.w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2017r. poz. 1812)