Akty prawne

  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 554 z późn. zmian.)

 

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania , sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji , jaki mają być zawarte we wniosku , zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego z dnia 27 lipca 2017r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1467 )

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r.w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2017r. poz. 1812)