Wymagane dokumenty:

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie w terminie do dnia:

  • 15 września danego roku szkolnego,
  • 15 października (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych).

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia dokumentujące dochód rodziny wnioskodawcy,
  • kserokopię legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do danej szkoły. 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć

  • odpowiednie dokumenty i wyjaśnienia potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  • opinię dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 4 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Świadczenia pomocy materialnej przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie w drodze decyzji administracyjnej.