Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie:

  • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zgodny z obowiązującym wzorem,
  • wypełnioną deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, zgodną z obowiązującym wzorem, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość tych dochodów,
  • potwierdzenia wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego za miesiąc, poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek,
  • rachunek za energię elektryczną.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa powyżej, dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków na energię cieplną i wodę, które są dostarczane do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.