Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, reprezentowany przez Iwonę Gierke – Kierownika, tel. 59/8115114, e-mail: gops@gopspotegowo.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie jest Piotr Szumko, e-mail: ido@gopspotegowo.pl
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przetwarza dane osobowe w celu wykonywania działalności statutowej - zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a – e Rozporządzenia RODO.
 4. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora

  są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłaniu ich innemu administratorowi,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania,

  a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości załatwienia konkretnej sprawy.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane między innymi następującym grupom odbiorców danych: jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, organizacje pozarządowe, banki, operator pocztowy, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania i obsługi informatycznej, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Ośrodka.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.