Do wniosku o świadczenie z funduszu należy dołączyć:
1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym:
a) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (m.in. świadczenie rodzicielskie, dochód z pracy za granicą, stypendia socjalne, alimenty otrzymywane z funduszu alimentacyjnego lub od rodzica dziecka)
2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;
3. kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
6. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
7. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
8. oświadczenie o formie wypłaty, nr konta bankowego (wnioskodawca powinien być właścicielem lub współwłaścicielem konta),
9. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
10. zaświadczenie właściwej jednostki Policji, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji, o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia w przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek, zaginął.
Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów lub złożenia wniosku z pełną dokumentacją.
Od decyzji tej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (2024-2025.oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji FA-2-1.pdf)2024-2025.oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji FA-2-1.pdf[ ]385 kB
Pobierz plik (2024-2025.Oświadczenie.Gospodarstwo rolne.pdf)2024-2025.Oświadczenie.Gospodarstwo rolne.pdf[ ]77 kB
Pobierz plik (2024-2025.Wniosek.FA-1 (1)-3.pdf)2024-2025.Wniosek.FA-1 (1)-3.pdf[ ]331 kB
Pobierz plik (2024-2025.Wniosek.Załącznik.FA - 1 Z-3.pdf)2024-2025.Wniosek.Załącznik.FA - 1 Z-3.pdf[ ]103 kB
Pobierz plik (2024-2025.WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW-2.pdf)2024-2025.WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW-2.pdf[ ]232 kB
Pobierz plik (2024-2025.ZFA-03 (03)-5.pdf)2024-2025.ZFA-03 (03)-5.pdf[ ]232 kB
Pobierz plik (2024-2025.ZFA-06-1.pdf)2024-2025.ZFA-06-1.pdf[ ]86 kB
Pobierz plik (FA - 1 Z.pdf)FA - 1 Z.pdf[ ]103 kB
Pobierz plik (FA-1 (1)-1.pdf)FA-1 (1)-1.pdf[ ]331 kB
Pobierz plik (FA-1.pdf)FA-1.pdf[ ]331 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 2021 2022.pdf)OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 2021 2022.pdf[ ]98 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)(1).pdf)OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)(1).pdf[ ]86 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH (1).pdf)OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH (1).pdf[ ]98 kB
Pobierz plik (oswiadczenieFA(3).pdf)oswiadczenieFA(3).pdf[ ]385 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_gospod_roln_FA(1).pdf)Oświadczenie_gospod_roln_FA(1).pdf[ ]77 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA(3).pdf)oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA(3).pdf[ ]385 kB
Pobierz plik (WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021 2022.pdf)WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021 2022.pdf[ ]129 kB
Pobierz plik (WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)(4).pdf)WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)(4).pdf[ ]130 kB
Pobierz plik (WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW-1.pdf)WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW-1.pdf[ ]232 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021 2022.pdf)ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021 2022.pdf[ ]103 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (aktualizacja na 16. 06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)(2).pdf)ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (aktualizacja na 16. 06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)(2).pdf[ ]103 kB
Pobierz plik (ZFA-03 (03).pdf)ZFA-03 (03).pdf[ ]232 kB
Pobierz plik (ZFA-05.pdf)ZFA-05.pdf[ ]77 kB
Pobierz plik (ZFA-06.pdf)ZFA-06.pdf[ ]86 kB