Karta Dużej Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przyjmuje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2424 z późn. zm.).

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

 

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i jest na bieżąco aktualizowany. 

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4  cyt. powyżej ustawy;
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Karta potwierdza uprawnienia i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 cyt. ustawy, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 cyt. ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1.  w przypadku rodzica -  oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2.  w przypadku małżonka rodzica –  akt małżeństwa;
 3.  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia -  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4.  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5.  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępcze lub rodzinnym domu dziecka.

Wiosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_o_przyznanie_Karty_Du%C5%BCej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf/3d4e376c-c7ea-db54-490c-d86e789901ba

 

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_dotycz%C4%85ce_w%C5%82adzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf/154639c7-eb35-510b-db69-57b35ff782c9

 

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/1O%C5%9Bwiadczenie_o_planowanym_terminie_uko%C5%84czenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wy%C5%BCszej_-_ZKDR-01.pdf/1ac46347-ba64-932b-5361-e76b8515f779

Informacja o osobach które mogą wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Informacja_o_osobach_mog%C4%85cych_wy%C5%9Bwietla%C4%87_Kart%C4%99_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04.pdf/5c3035f5-b8db-1fd1-3bde-02de59a2d772

Objaśnienia do wniosku

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Obja%C5%9Bnienia_do_wniosku1.doc/fbdb6760-45ce-6c7a-78fc-e76258529bb3