Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:
- 25.06.2020r. w godz 8:00 - 14:00 
  - 26.06.2020r. w godz 9:00 - 13:00.  
Prosimy o zachowanie zasad obowiązujących w czasie epidemii.

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:
- 26.05.2020r. w godz 8:00 - 14:00 
- 27.05.2020r. w godz 9:00 - 13:00.  
Prosimy o zachowanie zasad obowiązujących w czasie epidemii.

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 w celu usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzono następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19.

1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
5.  Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
6.  Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
7.  Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

9.  Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

W dniu 28.04.2020r. oraz 29.04.2020r. w godzinach 09:00 - 14:00  z magazynu w Potegowie  przy ulicy Witosa  odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

1. SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;

3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

- FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

- POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

- POLSKI CZERWONY KRZYŻ

- CARITAS

- STOWARZYSZENIE ODRA- NIEMEN

4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty;

5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS;

6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.

pomoc żywnościowa