Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz.901 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010r. Nr 218, poz. 1439)
  Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięznych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021r. poz. 1296)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010r. Nr 218, poz.1439)
 • Uchwała Nr XLI/299/2014 Rady Gminy Potęgowo z dn. 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2020, poz. 249)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004.r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1230 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 2123)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.)