POPŻ logotypy na stronę internetową 3

POPŻ dystrybucja

 

 

 

 

 

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego skierowania.

popż 2021 PLUS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Szkolnej 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

LOGO Podprogram 2021 żywność

 

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ Podprogram 2021 z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:

- 23.06.2022 r. w godz. 9:00 - 12:00 

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  Podprogram 2021 z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:

- 12.04.2022 r. w godz. 9:00 - 12:00