LOGO Podprogram 20211

Informujemy, że w miesiącu marcu 2022 r. zostaną przeprowadzone następujące działania towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2021 dla beneficjentów pomocy żywnościowej z gminy Potęgowo:

- 21.03.2022 w godz. 09.00 - 11.00 - warsztaty kulinarne - Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie,

- 21.03.2022 w godz. 11.00 - 13.00 - warsztaty dietetyczne - Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie.

Prowadząca zajęcia: Pani Sylwia Laskowska

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Szkolnej 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.524,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie (kryterium dochodowe obowiązujące od 01.01.2022 r.)

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (1105_Wytyczne_2021(1).pdf)1105_Wytyczne_2021(1).pdf[ ]18001 kB
Pobierz plik (Skierowanie.docx)Skierowanie.docx[ ]71 kB

logo POPŻ 2019

 

 

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2021 r. odbyły się następujące działania towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2020 dla beneficjentów pomocy żywnościowej:

- 22.09.2021 r. w godz. 9:00 - 11:00 - warsztat kulinarne z elementami niemarnowania żywności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,
- 22.09.2021 r. w godz. 11:00 - 13:00 - warsztat dietetyczny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,

Zajęcia prowadziła Pani Daria Opara.

logo POPŻ 2019


Informujemy, że w miesiącu lipcu 2021 r. odbyły się następujące działania towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2020 dla beneficjentów pomocy żywnościowej:

- 21.07.2021 r. w godz. 9:00 - 11:00 - warsztat kulinarne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,
- 21.07.2021 r. w godz. 11:00 - 13:00 - warsztat dietetyczny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,

Zajęcia prowadziła Pani Sylwia Laskowska.

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:
- 21.10.2021 r. w godz 8:00 - 13:00 
 
Prosimy o zachowanie zasad obowiązujących w czasie epidemii.