PRZEMOC

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo zorganizowali w ostatnim kwartale 2016r. konkurs plastyczny

pn. „STOP AGRESJI, STOP PRZEMOCY".

W konkursie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórowie, Zespołu Szkół w Potęgowie, Zespołu Szkół w Łupawie – łącznie 91 osób.

Dla wszystkich uczestników konkursu zostały zakupione nagrody w postaci pięknych książek (bajek, lektur, słowników).

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy talentu plastycznego!

 

IMG 4088

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem to jeden z ośrodków wchodzących w skład Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ośrodek udziela bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem (także osobom bez wyroku sądowego przeciw sprawcy). Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa lub zna kogoś kto znalazł się w takiej sytuacji, uzyska w Filii Ośrodka w Słupsku oraz punktach w Kępicach i Ustce bezpłatną pomoc: 1) prawną 2) psychologiczną 3) opiekuna osoby pokrzywdzonej przestępstwem - towarzyszenie osobie pokrzywdzonej przestępstwem w sytuacjach związanych z procedurą procesową 4) oraz socjalną w postaci: a) pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych b) pokrywania kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową c) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia d) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby e) dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa f) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu związanych z uzyskiwania świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w powyższych punktach g) pokrywania kosztów bonów żywnościowych. Filia Ośrodka w Słupsku mieści się przy ul. Grottgera 15, tel 668-62-62-62, email - sos.slupsk@gmail.com (budynki dawnej siedziby ALKI, ok 500m za skrzyżowaniem z ul. Koszalińską w stronę Kobylnicy, po prawej stronie ulicy, za niebiesko-żółtym płotem i magazynami Morpolu). Pomoc udzienana jest także w Urzędzie Miasta w Kępicach; niedługo planowane jest otwarcie punktu w Ustce. Godziny otwarcia Filii w Słupsku: 1) osoba pierwszego kontaktu dla pokrzywdzonych dyżurująca w biurze Filii w Słupsku - pn-pt - 10:00-13:00 2) dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu dla pokrzywdzonych (tel. 668-62-62-62) - pn-pt - 13-16. Zadaniem sosby pierwszego kontaktu jest wstępne określenie potrzeb pokrzywdzonych oraz umówienie go ze specjalistami Filii Ośrodka. Na dyżury specjalistów zgłaszać się więc mogą pokrzywdzeni po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu się z osobą pierwszego kontaktu. Dyżury specjalistów: 1) prawnik - w Słupsku - pn-wt - 16-20, piątek 8-16, w Kępicach - wt-śr, 16:30-20 2) psycholog - w Słupsku - pn-wt - 16-20, piątek 8-16, w Kępicach - wt-śr 16:30-20. Dodatkowo organizowanę będą grupy terapeutyczne, których czas spotkań ustalą psychologowie. Uruchomiliśmy też możliwość skorzystania z internetowej porady dla pokrzywdzonych, pod adresem pomoc@sos.home.pl

 

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo, w X 2013r. zorganizowano konkurs plastyczny pt. „STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI”, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Potęgowo. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Łącznie w konkursie wzięły udział 64 osoby. Trud i zaangażowanie uczestników konkursu zostały docenione. Zakupiono m.in. słowniki, encyklopedie, a dla najmłodszych książki z bajkami. Oprócz nagród głównych przyznano nagrody pocieszenia, które zostały uroczyście wręczone w poszczególnych szkołach.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie. Liczymy na współpracę w roku 2014!

Na zdjęciu widać 3 dziewczynki odbierające nagrody od 2 pań za udział w konkursie.

 Na zdjęciu widać 3 dziewczynki odbierające nagrody od 2 pań za udział w konkursie.

Na zdjęciu widać 3 dziewczynki odbierające nagrody od 2 pań za udział w konkursie.

Na zdjęciu widać 3 dziewczynki stojące z nagrodami za udział w konkursie. Jedna z dwóch pań wręczających nagrody przemawia przez mikrofon.

Co to jest przemoc w rodzinie? 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie? 

 • współmałżonkowie,
 • partnerzy w związkach nieformalnych,
 • dzieci,
 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to: 

przemoc fizyczna:

 • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie;

przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi;

przemoc seksualna:

 • wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi;

inny rodzaj zachowań:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych,
 • niszczenie rzeczy osobistych,
 • demolowanie mieszkania,
 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie,
 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb,
 • zmuszanie do picia alkoholu,
 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

PAMIĘTAJ!!! 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

 

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:

 • Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112,
 • prokuraturę.

Policjant ma obowiązek: 

 • zapewnienia bezpieczeństwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - policjanci, wykonując czynności, mają prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego);
 • przekazania informacji o interweniujących policjantach (stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę);
 • przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w postępowaniu;
 • uczestniczenia, na wniosek sądu, jako świadkowie w sprawie karnej.

Prokurator w toku postępowania przygotowawczego ma prawo do: 

 • oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym;
 • oddania podejrzanego pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu;
 • nakazania podejrzanemu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym - jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za: 

 • znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 k.k.;
 • uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób - art. 217 k.k. (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego);
 • pozbawienie człowieka wolności - art. 189 k.k.;
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
 • wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie - art. 190a § 1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
 • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu - art. 191 k.k.;
 • utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody - art. 191a k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
 • doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 197 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); /UWAGA! Przestępstwo to popełnia również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka!/;
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała - art. 156 k.k.;
 • spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa - art. 157 § 1 i 2 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
 • uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) - art. 209 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu);
 • kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej - art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
 • niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku - art. 288 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
 • porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 210 k.k.;
 • uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru - art. 211 k.k.;
 • obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania - art. 200 k.k.;
 • rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spożycia, lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju - art. 208 k.k.

Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

PAMIĘTAJ!!! 

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej.

Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać, pamiętaj, że złożone przez Ciebie dotychczas zeznania nie będą mogły być wykorzystane przez prawne instytucje działające po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz taką decyzję, zastanów się i skonsultuj ją z psychologiem, terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie, np. w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, ośrodku interwencji kryzysowej.

PAMIĘTAJ!!! 

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe - możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 • Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
 • Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
 • Ośrodki wsparcia- zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewnią bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
 • Prokuratura, Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
 • Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:
 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w godzinach 800-1600), tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700-2100), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"(Dz.U. Nr 209, poz. 1245).

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Potęgowo

Wójt Gminy Potęgowo, zarządzeniem Nr 52/2011 z dnia 23.05.2011r., powołał zespół interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 2016-2020 (Plik PDF - 1MB).

W skład zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo wchodzą:

 • Anita Wesołowska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,
 • Iwona Gierke - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie,
 • Marek Puchalski – przedstawiciel Posterunku Policji w Potęgowie,
 • Lucyna Bagińska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Potęgowie,
 • Bożena Juszak - Kowalska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Łupawie,
 • Agnieszka Fir – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Skórowie,
 • Leszek Domaszk - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie,
 • Anna Majna - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, Ośrodek Zdrowia w Łupawie,
 • Danuta Łukaszek – kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku,
 • Wacław Roman – kurator sądowy przy sądzie rejonowym w Lęborku.
 • Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz.1390)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. Nr 209, poz. 1245),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. Nr 81, poz.448)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz.1334 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. (Dz. Ustaw Nr 50, poz. 259)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( Dz. U. Nr 28, poz. 146)

Zespół interdyscyplinarny w gminie Potęgowo. STOP PRZEMOCY!!! Uraz wielokrotnie doznawany przez dorosłego niszczy osobowość już ukształtowaną, uraz powtarzający się w dzieciństwie osobowość kształtuje i zniekształca. NIE PRZYKŁADAJ DO TEGO RĘKI! ZAREAGUJ! Szukaj pomocy! Prawo stoi po twojej stronie! Ratuj siebie i swoich bliskich! Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze! Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie - nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy! Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od wykształcenia i sytuacji materialnej! Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem - jeśli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy - przemoc się powtórzy!

NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY W RODZINIE. Fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie... Psychiczna: wyśmiewanie, wyszydzanie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, ograniczanie kontaktu z bliskimi... Ekonomiczna: zmuszanie do oddawania pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych... Seksualna: wymuszenie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości... Zaniedbywanie: najczęściej stosowana przed dorosłych wobec dzieci poprzez niezaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych, np: odrzucenie emocjonalne, brak zainteresowania ich problemami, stanem zdrowia, higieną, niezaspokajanie potrzeb żywieniowych i związanych z ubiorem...

PAMIĘTAJMY O DZIECIACH. TO ONA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY: Skutki wzrastania dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym i problemem przemocy: 1) lęk, cierpienie 2) zaburzenia łaknienia i snu 3) zaburzenia związane z nastrojem (np. depresja, nadmierna potrzeba uczuć) 4) nadmierne akcentowanie posłuszeństwa (uległość) lub zamknięcie w sobie 5) agresywne zachowania (np. destrukcyjne napady furii) 6) odizolowanie się i unikanie 7) zaburzenia somatyczne, obniżenie odporności 8) obgryzanie paznokci, niepokój, drżenie, jąkanie 9) problemy w szkole 10) myśli samobójcze. OSOBA KRZYWDZONA JEST ZAZWYCZAJ PRZESTRASZONA I ZAGUBIONA. PRZEKONAJ JĄ I POMÓŻ ZNALEŹC DROGĘ DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY! WŁAŚNIE TY MOŻESZ OFIAROWAĆ OSOBOM DOZNAJĄCYM PZEMOCY BEZCENNY DAR - POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA!!! WYRAŹ SWOJE ZDECYDOWANE NIE WOBEC AGRESJI!!!

MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC I UZYSKAĆ DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH POMOC! NA POCZĄTKU ZRÓB 2 KROKI! KROK 1. Zanotuj przebieg zdarzenia, ponieważ pamięć bywa zawodna. Zanotuj - kto i kiedy Cię skrzywdził, w jaki sposób, kto był świadkiem tego zdarzenia, kto interweniował, jak często się to zdarza, czy sprawca był pod wpływem alkoholu? KROK 2. Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia Ci wsparcia! 1) Zespół interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2 76-230 Potęgowo, tel 59 8115 114, 2) Posterunek Policji w Potęgowie, ul. Dworcowa 9, tel. 59 8115 097, 3) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy "TAMA", ul Sienkiewicza 7, 76-200 Słupsk, tel. 59 8414 046, 4) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Doznających Przemocy w rodzine, ul. Łokietka 13, 84-300 Lębork, tel. 59 8621 604, 5) Prokuratura Rejonowa w Lęborku, ul. Przyzamcze 2, 84-300 Lębork, tel. 59 8622 273, 6) Sąd Rejonowy w Lęborku - Sąd Rodzinny (kuratorzy zawodowi), ul. Przyzamcze 2, 84-300 Lębork, tel. 59 8633 611, 7) Dom Interwencji Kryzysowej PCK, ul. Wolności 3, 76-200 Słupsk, tel. 59 8427 125, 8) Pedagog szkolny przy Zespole Szkół w Łupawie, tel. 59 8463 506, Zespole Szkół w Potęgowie tel. 59 8115 321, Szkole Podstawowej w Skórowie tel. 59 8115 168, 9) Straż Gminna w Potęgowie, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, tel. 59 8115 072, 10) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, tel. 59 8115 072, 11) Lekarz rodzinny, 12) Oddział Chirurgii Ogólnej w Słupsku - odbukcja lekarska, kontakt tel. 59 8428 471, 13) Szpital w Lęborku, tel 59 8635 271, 14) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, tel 59 8481 098, 15) Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "KRĄG", ul. Sienkiewicza 3, 76-200 Słupsk, tel. 59 842 02 68, 605 733 093, 16) Niebieska Linia - Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 801120002. 17) Telefon alarmowy 112. Wydano przez zESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE POTĘGOWO.

Załączniki:
Pobierz plik (Informator dla osob dotknietych przemoca w rodzinie 2015.pdf)Informator dla osob dotknietych przemoca w rodzinie 2015.pdf[Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie]972 kB